7 STAPPEN om Geld te Creëren

12443809_10153185879585736_886876463_oEen kleine Workshop… 

Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen? Zoals het is? Zoals het kan zijn?

Gebruik jij geld als een excuus om niet te kiezen?
Wat maak je machtiger? Geld? Of jouw eigen creatie kracht? ✨

Wat als geld, eigenlijk, het probleem niet is?
Wat als jouw keuze… creëert?

Vaak is alles wat nodig is: jouw keuze om om te kiezen wat jij graag wilt kiezen!
Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen? En tot leven brengt? ✨

Bijvoorbeeld, als je op wereldreis wilt of iets wilt doen wat waar wat meer geld voor nodig is:
“Ik ga wel wanneer ik het geld heb” of “Daar heb ik geen geld voor…”

Is dat kiezen voor wat je wilt? Of soort van concluderen dat je het niet kan kiezen?

De meeste personen zijn niet bereid om naar hun financiën te kijken. Ze laten al het goede, slechte, het mooie en lelijke maar een beetje hangen, denkend dat ze ‘niet kiezen’.

Een kleine noot: zelfs wanneer je denkt niet te kiezen, kies je om ‘niet te kiezen’.
Dus eigenlijk, kies je altijd.
Grappig niet…?
En keuze… Creëert. Het creëert alles wat in jouw leven verschijnt, of niet verschijnt?

Wat als je een veel grotere CREATOR bent dat dat je denkt te zijn…?
Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen? Zoals het is en zoals het zou kunnen zijn?

Dus, zelfs als je geen idee hebt van HOE het allemaal gaat werken: wat wil je kiezen?

Ben jij er klaar voor…?

Hier is een kleine 7 STAPPEN Geld Workshop!

1 * KIES en begin te Vragen

“Ok, ik kies dit! Ik ga dit Doen en Zijn. Ik zal dit hebben! Ik ben bereid dit te ontvangen!
Nu, wat gaat het vergen? Wat vraagt het? Wat is hiervoor nodig?”

Wat eerste stappen om bewust te gaan creëren:

2 * “Hoeveel geld is er praktisch vereist?” – Hoeveel geld is er nodig? Hoeveel kost het?
Onderzoek het, zodat je het weet. Zorg dat je ALLE nummers en informatie hebt die je nodig hebt. Neem dit als informatie en een energetische richtlijn, NIET als conclusie. Alles kan veranderen en grotere mogelijkheden kunnen verschijnen 🙂
“Ok, dit is het voor deze 10 seconden”

3 * “Wat heb ik al?” – bekijk weer de nummers en erken wat dat is, ook als kennisneming en praktische informatie. Hoe wordt het nog beter dan dat?

4 * “Ontcreëer en Vernietig
– overal waar ik besloten hebt dat het voor mij niet mogelijk is om dit te hebben, creëren en ontvangen
– alles wat ik heb besloten over wat het geld vandaan moet en zal komen (wat is er nog meer mogelijk…?)
– alles het het niet toelaat om met gemak te verschijnen” – Zeg simpelweg exact deze woorden, elke dag en elke keer als het funky voelt.

5 * Begin met het stellen van creatieve en genererende vragen, zoals:
“Wat kan ik nog meer creëren en genereren?” Ja, jij KAN creëren! Nu… wat?
“Met wie of wat kan ik contact opnemen?” Wie of wat weet?
“Wat is er mogelijk?” Kijk je naar de beperkingen of de mogelijkheden?
“Wat is er nog meer mogelijk?” Wat anders kan je je nog meer gewaar worden?
“WAT vraagt het om dit geld te laten verschijnen met totaal gemak?” – Dat is dus niet zo zeer “Hoe veel werk gaat dit zijn?” of “Hoe ga ik dit doen” of “Hoeveel moet ik hiervoor doen?” maar “WAT vergt het om dit in bestaan te brengen met totaal gemak?” Snap je het verschil…?
“Waar is het geld?” Hoe simpel kan het zijn…?
“Hoeveel meer kan ik vandaag ontvangen?” Wie niet vraagt… 😉
“Universum, wat is er mogelijk dat ik nog niet overwogen heb?”
“Universum, laat me de mogelijkheden zien!” Vraag alles en iedereen om je heen, elke energie en molecuul in het universum om een bijdrage te zijn aan jou en wat jij wilt kiezen en creëren! 1… 2… 3!

6 * Onderneem actie op wat jij je gewaar wordt, op je ingevingen, je weten en ideeën! Dat komt vanuit jouw Zijn én Doen… Ga aan de slag! Wat kan je creëren? Wat kan je nog meer creëren?

7 * Wees welwillend te ONTVANGEN wat er op je pad komt! Zelfs als het niet lijkt op wat je dacht dat het zou zijn “Heb ik hierom gevraagd? En verschijnt het nu op een hele andere manier?”

Dit is nog maar één manier om te beginnen! Ik hoop dat je er wat aan hebt!

Als jij het niet stopt, is er nooit een eindbestemming.
Jouw keuze creëert. Jouw keuzes zijn de Magie die jouw leven laten leven en verschijnen zoals het verschijnt.

Jouw keuze, welwillendheid en vragen openen je ernaar om alle mogelijkheden te ONTVANGEN vanuit alle richtingen en bronnen! Elke 10 seconden opnieuw.

Oh… En er zijn ZOVEEL MEER tools en manieren om het leven te creëren waar jij naar verlangt. Neem contact op als je interesse hebt! Of bezoek eens een Geld class of workshop!

Waar verlang jij naar? Waar vraag jij om?
Wat als je geld niet als excuus zou gebruiken om niet te kiezen wat je in jouw leven wilt?
En al zit je even op zwart zaad… of heb je even geen cash… wat kan je creëren?

Als je iets wilt: Kies het. Of begin het tenminste te kiezen. En dan: WAT gaat dit vergen?

Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen?

Are you using Money as an Excuse to ‘Not Choose’?

12552831_10153185670510736_8894148903856475855_nAre you using money as an excuse not to choose?
What are you making more powerful? Money? Or your own creative juju? ✨

What actually, money isn’t the problem?
What if your choice… creates?

Mostly, all that is required is: your choice to choose whatever you would like to choose!
What if you are the Magic that makes your Life Show Up?✨

So lets say, you would like to make a trip around the world or you would like to go do something that requires a little more money, and you go:
“I will go when I will have the money” or “I don’t have money for that…”

Is that choosing what you would like or kinda concluding you can’t choose that?

Most people are not willing to look at the good, bad, beautiful and ugly of their money stuff, so they just leave it hanging, thinking they are ‘not choosing’.

A small note: even when you think you are not choosing, you are choosing to ‘not choose’.
So you are actually always choosing.
Funny right…?
And choice… Creates. It creates everything that shows up in your life.

What if you are a way greater creator than you thought you were?
What if You are the Magic that makes your Life Show Up?

So even if you have no idea about HOW it’s going to work out: what would you like to choose…?

Ready…? Let’s do a little Money Class!

1 * Choose! and start Asking

“Ok, I’m choosing this! I’m having this. I’’m gonna Be this, Do this. I am willing to receive this!
Now, what is it going to take?”

Some first steps to start consciously creating:

2 * “What is the amount of money I practically require?” – What money is required? What does it cost? Do some research, get ALL the info and numbers you need. Have them as an energetic target or guideline, NOT as a conclusion. ‘Cause anything can change and more and greater possibilities can show up 🙂
“Ok, this is it for these 10 seconds. I wonder what else I could know

3 * “What do I already have?” – again look at numbers as a knowing and as practical information. “Ok, how does it get even better than this? And what else is possible?”

4 * “Destroy and Uncreate
-everywhere I have decided it is not possible for me to have and create this
-everything I have decided about where the money will and has to come from
-everything that doesn’t allow it to show up with ease” – just say all those exact words, every day and every time it feels funky in your world.

5 * Start asking creative and generative questions, like:
“What else can I Create and Generate?” Yes, YOU can Create! Now what?
“Who or what can I contact?” Wie of wat weet?
“What is possible?” Are you looking at limitations or possibilities?
“What else is possible?” What else could you become aware of?
“WHAT is this going to take for this money to show up with total ease?” – Not nessecarily “How much work is this going to be” or “How am I going to do this” or “How much do I have to do?” Get the difference…?
“Where is the money?” How simple can it be?
“How much more can I receive today?” Who won’t ask… won’t receive.
“Universe, what else is possible I haven’t considered yet?”
“Universe, show me the possibilities?” Ask everything and everyone, every energy en molecule in the universe to contribute to what you would like to choose and create! 1… 2… 3!

6 * Take action on the awarenesses you get. That includes being and doing…
Get to work! What can you create? What else can you create?

7 * Be willing to RECEIVE whatever shows up! Even if it doesn’t look like you have decided is has to be! “Did I ask for this? Is this showing up in a different way than I thought if would?”

This is just one short way around, to start! I hope it will inspire you.

There is never a final destination to something if you don’t stop it.
Your choice creates. Your choices are the Magic that makes your life show up for you!

Your choice, willingness and questions open up to the possibilities to RECEIVE from all possible sources and directions. Every 10 seconds again.

Oh… And there are so MUCH MORE tools and ways to create the life you desire.
Get in touch if you are interested! Or get yourself to a money class!

What do you desire? What are you asking for?
What If you would’t use money as an excuse to not choose what you would like in life?
And even if you are temporarily out of cash… what can you create?

If you want something: Choose it. Or at least, start choosing it. And then: WHAT is it going to take?

What if You are the Magic that makes your Life Show Up?