RUMBLE in your BODY?

What are you and your body aware of or not fully receiving, that is creating the RUMBLE in your body…?

Yesterday I had one of these magic moments of my body giving me a super duper intense awareness of some thing BIG…

The clip is a bit shakey, but I’ll go ahead and post this anyway 🙂

I’m so grateful for the pragmatic of asking questions and energy I have these days, and the ease and relaxation that ‘simply’ Receiving Energy, whatever it is, can create…

What’s your body aware of that you are aware of and not fully receiving?

Have a great week everyone 😉✨

“What more can I Receive…?”

12773342_10153262472045736_786012989_oToday… Tonight… Tomorrow…?

What more…?
What could you ask for?
What have you been asking more?
What could you receive that you have not been willing to receive yet?
What has been showing up for you to receive?

Money. Judgment. Sex. Gratitude. Hugs. Affection. Opinions. Kindness. Evil. Meanness. Happiness… Just to name a few. What more?

“All of Life comes to me with Ease, Joy and Glory” ~ Access Consciousness® Mantra

ALL of life…

#receiving
#noexlusion
#beeverythingyoucanbe
#receiveeverythingyoucanreceive

7 STAPPEN om Geld te Creëren

12443809_10153185879585736_886876463_oEen kleine Workshop… 

Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen? Zoals het is? Zoals het kan zijn?

Gebruik jij geld als een excuus om niet te kiezen?
Wat maak je machtiger? Geld? Of jouw eigen creatie kracht? ✨

Wat als geld, eigenlijk, het probleem niet is?
Wat als jouw keuze… creëert?

Vaak is alles wat nodig is: jouw keuze om om te kiezen wat jij graag wilt kiezen!
Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen? En tot leven brengt? ✨

Bijvoorbeeld, als je op wereldreis wilt of iets wilt doen wat waar wat meer geld voor nodig is:
“Ik ga wel wanneer ik het geld heb” of “Daar heb ik geen geld voor…”

Is dat kiezen voor wat je wilt? Of soort van concluderen dat je het niet kan kiezen?

De meeste personen zijn niet bereid om naar hun financiën te kijken. Ze laten al het goede, slechte, het mooie en lelijke maar een beetje hangen, denkend dat ze ‘niet kiezen’.

Een kleine noot: zelfs wanneer je denkt niet te kiezen, kies je om ‘niet te kiezen’.
Dus eigenlijk, kies je altijd.
Grappig niet…?
En keuze… Creëert. Het creëert alles wat in jouw leven verschijnt, of niet verschijnt?

Wat als je een veel grotere CREATOR bent dat dat je denkt te zijn…?
Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen? Zoals het is en zoals het zou kunnen zijn?

Dus, zelfs als je geen idee hebt van HOE het allemaal gaat werken: wat wil je kiezen?

Ben jij er klaar voor…?

Hier is een kleine 7 STAPPEN Geld Workshop!

1 * KIES en begin te Vragen

“Ok, ik kies dit! Ik ga dit Doen en Zijn. Ik zal dit hebben! Ik ben bereid dit te ontvangen!
Nu, wat gaat het vergen? Wat vraagt het? Wat is hiervoor nodig?”

Wat eerste stappen om bewust te gaan creëren:

2 * “Hoeveel geld is er praktisch vereist?” – Hoeveel geld is er nodig? Hoeveel kost het?
Onderzoek het, zodat je het weet. Zorg dat je ALLE nummers en informatie hebt die je nodig hebt. Neem dit als informatie en een energetische richtlijn, NIET als conclusie. Alles kan veranderen en grotere mogelijkheden kunnen verschijnen 🙂
“Ok, dit is het voor deze 10 seconden”

3 * “Wat heb ik al?” – bekijk weer de nummers en erken wat dat is, ook als kennisneming en praktische informatie. Hoe wordt het nog beter dan dat?

4 * “Ontcreëer en Vernietig
– overal waar ik besloten hebt dat het voor mij niet mogelijk is om dit te hebben, creëren en ontvangen
– alles wat ik heb besloten over wat het geld vandaan moet en zal komen (wat is er nog meer mogelijk…?)
– alles het het niet toelaat om met gemak te verschijnen” – Zeg simpelweg exact deze woorden, elke dag en elke keer als het funky voelt.

5 * Begin met het stellen van creatieve en genererende vragen, zoals:
“Wat kan ik nog meer creëren en genereren?” Ja, jij KAN creëren! Nu… wat?
“Met wie of wat kan ik contact opnemen?” Wie of wat weet?
“Wat is er mogelijk?” Kijk je naar de beperkingen of de mogelijkheden?
“Wat is er nog meer mogelijk?” Wat anders kan je je nog meer gewaar worden?
“WAT vraagt het om dit geld te laten verschijnen met totaal gemak?” – Dat is dus niet zo zeer “Hoe veel werk gaat dit zijn?” of “Hoe ga ik dit doen” of “Hoeveel moet ik hiervoor doen?” maar “WAT vergt het om dit in bestaan te brengen met totaal gemak?” Snap je het verschil…?
“Waar is het geld?” Hoe simpel kan het zijn…?
“Hoeveel meer kan ik vandaag ontvangen?” Wie niet vraagt… 😉
“Universum, wat is er mogelijk dat ik nog niet overwogen heb?”
“Universum, laat me de mogelijkheden zien!” Vraag alles en iedereen om je heen, elke energie en molecuul in het universum om een bijdrage te zijn aan jou en wat jij wilt kiezen en creëren! 1… 2… 3!

6 * Onderneem actie op wat jij je gewaar wordt, op je ingevingen, je weten en ideeën! Dat komt vanuit jouw Zijn én Doen… Ga aan de slag! Wat kan je creëren? Wat kan je nog meer creëren?

7 * Wees welwillend te ONTVANGEN wat er op je pad komt! Zelfs als het niet lijkt op wat je dacht dat het zou zijn “Heb ik hierom gevraagd? En verschijnt het nu op een hele andere manier?”

Dit is nog maar één manier om te beginnen! Ik hoop dat je er wat aan hebt!

Als jij het niet stopt, is er nooit een eindbestemming.
Jouw keuze creëert. Jouw keuzes zijn de Magie die jouw leven laten leven en verschijnen zoals het verschijnt.

Jouw keuze, welwillendheid en vragen openen je ernaar om alle mogelijkheden te ONTVANGEN vanuit alle richtingen en bronnen! Elke 10 seconden opnieuw.

Oh… En er zijn ZOVEEL MEER tools en manieren om het leven te creëren waar jij naar verlangt. Neem contact op als je interesse hebt! Of bezoek eens een Geld class of workshop!

Waar verlang jij naar? Waar vraag jij om?
Wat als je geld niet als excuus zou gebruiken om niet te kiezen wat je in jouw leven wilt?
En al zit je even op zwart zaad… of heb je even geen cash… wat kan je creëren?

Als je iets wilt: Kies het. Of begin het tenminste te kiezen. En dan: WAT gaat dit vergen?

Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen?

Are you using Money as an Excuse to ‘Not Choose’?

12552831_10153185670510736_8894148903856475855_nAre you using money as an excuse not to choose?
What are you making more powerful? Money? Or your own creative juju? ✨

What actually, money isn’t the problem?
What if your choice… creates?

Mostly, all that is required is: your choice to choose whatever you would like to choose!
What if you are the Magic that makes your Life Show Up?✨

So lets say, you would like to make a trip around the world or you would like to go do something that requires a little more money, and you go:
“I will go when I will have the money” or “I don’t have money for that…”

Is that choosing what you would like or kinda concluding you can’t choose that?

Most people are not willing to look at the good, bad, beautiful and ugly of their money stuff, so they just leave it hanging, thinking they are ‘not choosing’.

A small note: even when you think you are not choosing, you are choosing to ‘not choose’.
So you are actually always choosing.
Funny right…?
And choice… Creates. It creates everything that shows up in your life.

What if you are a way greater creator than you thought you were?
What if You are the Magic that makes your Life Show Up?

So even if you have no idea about HOW it’s going to work out: what would you like to choose…?

Ready…? Let’s do a little Money Class!

1 * Choose! and start Asking

“Ok, I’m choosing this! I’m having this. I’’m gonna Be this, Do this. I am willing to receive this!
Now, what is it going to take?”

Some first steps to start consciously creating:

2 * “What is the amount of money I practically require?” – What money is required? What does it cost? Do some research, get ALL the info and numbers you need. Have them as an energetic target or guideline, NOT as a conclusion. ‘Cause anything can change and more and greater possibilities can show up 🙂
“Ok, this is it for these 10 seconds. I wonder what else I could know

3 * “What do I already have?” – again look at numbers as a knowing and as practical information. “Ok, how does it get even better than this? And what else is possible?”

4 * “Destroy and Uncreate
-everywhere I have decided it is not possible for me to have and create this
-everything I have decided about where the money will and has to come from
-everything that doesn’t allow it to show up with ease” – just say all those exact words, every day and every time it feels funky in your world.

5 * Start asking creative and generative questions, like:
“What else can I Create and Generate?” Yes, YOU can Create! Now what?
“Who or what can I contact?” Wie of wat weet?
“What is possible?” Are you looking at limitations or possibilities?
“What else is possible?” What else could you become aware of?
“WHAT is this going to take for this money to show up with total ease?” – Not nessecarily “How much work is this going to be” or “How am I going to do this” or “How much do I have to do?” Get the difference…?
“Where is the money?” How simple can it be?
“How much more can I receive today?” Who won’t ask… won’t receive.
“Universe, what else is possible I haven’t considered yet?”
“Universe, show me the possibilities?” Ask everything and everyone, every energy en molecule in the universe to contribute to what you would like to choose and create! 1… 2… 3!

6 * Take action on the awarenesses you get. That includes being and doing…
Get to work! What can you create? What else can you create?

7 * Be willing to RECEIVE whatever shows up! Even if it doesn’t look like you have decided is has to be! “Did I ask for this? Is this showing up in a different way than I thought if would?”

This is just one short way around, to start! I hope it will inspire you.

There is never a final destination to something if you don’t stop it.
Your choice creates. Your choices are the Magic that makes your life show up for you!

Your choice, willingness and questions open up to the possibilities to RECEIVE from all possible sources and directions. Every 10 seconds again.

Oh… And there are so MUCH MORE tools and ways to create the life you desire.
Get in touch if you are interested! Or get yourself to a money class!

What do you desire? What are you asking for?
What If you would’t use money as an excuse to not choose what you would like in life?
And even if you are temporarily out of cash… what can you create?

If you want something: Choose it. Or at least, start choosing it. And then: WHAT is it going to take?

What if You are the Magic that makes your Life Show Up?

BEING HERE

12400730_10153168309545736_9137223070358882862_nAre you enjoying being here right now?

And I’m not saying you have to! 😉
Implying that and saying that all is – and has to be – light, fun, easy breazy everywhere you go and be, would not be acknowledging what IS: life going on on this planet right now.

What if there is no right way to be here? And yet, you are here. So what would you like to choose?

What if… You, as a being, have chosen to be here? You have created a body, through which you are walking and talking on the face of planet earth. You embody.

What I found out for me, and I’ve always know this: it is a choice to enjoy being here, right here, right now, on planet earth, with your body. I did not always have easy access to that choice and still I have to be tenacious to keep on choosing it as the primary energy in my life.

For a lot of peeps it seems to be hard to be here, to be present and live in this judgmental reality, so they rather… Check out. And not be here.

There are different ways to choose, deal and create with the awarenesses you have, those that might make you wanna get out of here every once and a while. If it’s an awareness of your surroundings or society, do you really have to do anything with it? Often times, if you allow it to be there, without having to do anything with it other than allowing it to be, it can make being here a lot easier and more pleasant!
If it’s not yours, are you gonna be able to change or heal it…? Yes? No?

Is it relevant to your life? What is relevant to your life?

And see, that is as simple as a choice too. It’s not wrong. It’s not right. What is that choice creating for you and your embodiment?

As a being you can go all places and spaces. You can check out at any moment. Getting fuzzy, not present or ‘leaving’ your body is super easy! You might have noticed how easy it is and how often people do it 🙂 In conversations, during work, during sex… Is that fun for you and your body?
It’s a capacity actually. Aren’t you capable of a lot of things people would judge as ‘bad’? Like checking out and not enjoying to be here. You’re an infinite being. You can choose that! Interesting point of view! 😉

I used to check out and not be present all the time, especially as a kid… “Merlijn…? are you present…? Come back here…?”

Now, I mostly choose something different than the check out 😉 If i notice myself check out, I mostly do not wanna be with what is, or I’m doing something I don’t wanna be doing. Or I’m simply choosing wonder off… All just interesting choices, changing as I go along.

I choose to live here, be here, embody, experience and have all the joys I can have, together with my body, on planet earth. And I know that requires me to keep on choosing, wondering and to question what I would like my life over here to be like. If there is no right way to be here, what choices can I make that light up my life?

Choosing joy doesnt mean that all the other stuff can’t be there too!
If all of it is allowed to be here too, you can choose to let it rule your life or not.

Whats actually great about being here? What do you already enjoy about your life?
Have you wondered…?

Moving without a point of view

What would it be like, to move your body without a point of view…?

Have you noticed that… sometimes, or often… your body… just wants to move? And play with you?

And how often do you let it? Or how often don’t you let it? Because it would not be appropriate… or correct… or it might look funny and awkward to to others… or it would make them too uncomfortable…?

If you could allow your body to move without a point of view, how much more would you enjoy your life? Your possibilities, and… your magical body…?

MOM compilatie

Wonder…

10356265_10153138632770736_129762899977913490_nHave you ever wondered if you could do or be something, and then… you did it? Or became it? Or got it?

Are you still wondering? In the midst of all the fast, busy, work, relationships and other wacky things?

Do you still have it? Do you recognize your wonder? Or did it become a little dusty with everything you had to do and be…?

Last two weekends I facilitated another series of Access Consciousness Classes. ‘Another class’ does never quite grasp the wondrous character of each class. Im still buzzing myself.

What all these tools can create and change!

The wonder I see invoked in peoples worlds and bodies… The continuous ‘wake up’ during class is very disarming and captivating… Especially when people surprise themselves!

The moments like: “Omg… can I really do this? Can I be this…? Really, I’m not wrong? Am I capable of this…? Somehow I’ve always known about this…”

Really…? 😉 What DID you know? What you always knew and couldn’t really… grasp? Or access?

It is really ‘waking up’ because we all are this by ‘nature’…

The wondrous spark in someones eyes, the occasional tears of recognition, acknowledgement and possibility… the body that come to life…

The sense of powerlessness coming off, the knowing opening up, awareness expanding and the receiving of self and others dynamically increasing…

Sinking in, like a feather, pinch… or like a sledgehammer!

All these inner or outspoken adventures people flow through in just four days… Lucky me to witness this time after time!

When the colored veils come off, people have an entirely different world. It might be the same world, yet their perception of it might be wider, greater, bigger, grander…

Wondrous…

I wonder what they will all choose now? To live, be, do, have, create…?
And what wonder their lives will open up to?

So I wonder… what would it be like to wonder? And to keep on wondering?
Not because I write it…
What if you were to wonder for nobody else but… you?

I chose it: Being an Access Consciousness® Facilitator

Merlijn Wolsink Access Consciousness FacilitatorImmensely grateful for last week, Access Consciousness certified facilitators training in Venice.
I’m licensed facilitator now. That’s kinda cool 🙂 Especially considering what I’m able to facilitate and assist others with in changing the usually unchangeable things of life, with ease, speed and a touch of magic…

As I’m lying in my authentic Venetian bed in this cosy apartment, I’m pondering the last 3 years that I’ve been using the Access Tools myself and have gone to many super inspiring Access classes with different facilitators. Solely and only because I chose it.

Remembering the pure wonder during my first Access Classes… My eyes popping out of my head… A whole new world opening up for me… “So… I can change all of this myself? Is this actually, really possible…? I can actually talk to the molecules of my body? And ask them to change…?
I can change behavioral patterns myself…? And I can ask questions to change my money flows…?”

And… It has changed. All of it. And it’s still changing, as it always has. Only… who is at the creative steering wheel now…? I am. Who has his Own back? Me.

What would it be like to have your own back, no matter what? Truly…?

Not because you have to… Simply to live your own life the way you already know has to be possible for you.

I’m here, inviting you to Live, Play and Create.

Bye beautifuls. See you around…

Celebrating ONE Year of Conscious.Body.Movement. The Radio Show

Celebrating Life…

Last week I had this funky feel around doing the weekly Radio Show I do together with my CBM buddy Greg Dyer, an amazing health and fitness professional in the United States.
It was like is wasn’t up for it, not inspired, or my body was wiped out or whatever it was…

When Greg touched in with me I was like “Buddy, I need a break from the show”
We chatted a bit like we do.
Then he said “Do you know that it’s our One Year Anniversary…?”

BOOM. My eyes swelled up.

“What…? OMG. We’ve been doing it for 1 year already…? I’m speechless…” and for just a minute, I cried like a baby. So grateful, and so was my body.

Time has flown by. So many things have been created. So many subjects have crossed the conversations. So much has changed. So much energy went into creating a greater possibility with Conscious. Body. Movement. and so much is still being generated.

I’m proud. Thank you Greg.

Many THANKS to everyone who has supported us, listened to the shows and reached out to us!
Thanks for Steve for joining CBM
Y’all are and have been an amazing contribution!
There’s no show without listeners you know!

HUGE HUGS

So, he said: “You wanna do the show next week”
I said: “Yeah sure, let’s celebrate. Celebrate life. Thats what we are here for. To Enjoy Life”

So here we go! Who’s joining us? To CELEBRATE?

Online Radio PageFacebook Page

Conscious. Body. Movement. - Merlijn Wolsink & Greg Dyer & Dr. Steve Peisner

December STRESS…?

*Practical Energy Management for the Holiday Season!*

Merlijn Wolsink - December Kerst StressDecember stress, tension and anxiety… Is that familiar to you?

For years, December used to be a dreadful month for me, until I started using Access Tools, questions and started making different choices.

I found out that: the more I got to be kind and at peace with myself and the more honoring of me and my body I got, the greater my contribution to the other people around me became.
“Me happy and clear: We even happier”

Even when other people’s ‘busy’, desperation and stressful energies are SO present, energetically prevailing, unbearable and overwhelming…
If it’s not yours, it’s NOT YOURS and you can’t even solve of fix it.

Though… you CAN change the way you deal with all of that… 😉
Here are some practical tools for the December month! Or… for the rest of your life… 😉

*Steps for dealing with December Stress and Christmas Insanity*

1. Acknowledge the stress, tension and other energies when they come up and when you feel them in your body – whether you have words for it or not-
“Ok, I am noticing this right now.”

2. Say or think the following process:
Uncreate and Destroy everywhere I’ve made -everything this is- mine and everything that allows it to exist in my system, body and universe. POC & POD (read more about “Uncreating and Destroying” and “POC & POD” on www.theclearingstatement.com)

3. Send it back:
I return -everything this is- to sender, with consciousness attached -you don’t need to know where it came from for this to work- and let it leave your body. If it stays, repeat step 2 a couple of times.

4. Acknowledge that your awareness of everything and everyone -worldwide- might be bigger than you have ever realized. A perception -energetically, or with whatever sense- is simply an awareness. Nothing more, nothing less. The fact that you pick up on tensed energies others have, and that you feel those in your body, does not mean you have to do anything with it.
“Ok, I am aware of this… Am I picking this up? Is this mine? Is this someone else’s? Ok, I’m picking this up. No big deal. Let’s not make this mine”

5. Then, recognize it when other people DO function from the energies that you don’t desire to choose. You can leave that with them, let them choose whatever they choose en be in allowance of their choice:
“Ok, this person is functioning like this right now. Cool. What can and will I choose?”

If you change and choose your energy while being with others, it usually automatically changes the ambiance and energy of the entire situation. Mostly, you don’t even have to say something about it… you just have to be willing to change it for you first.

How does it get even better than that? 😉

What phenomenal and magical December month is truly possible?
In true peace, that starts with YOU first?

* The tools in this post are Access Consciousness® tools
www.accessconsciousness.com