Spreekt Jouw Lichaam voor de Aarde…?

In de sfeer van The Earth Class dit weekend…
Heb je enig idee van wat wij en onze onze lichamen allemaal faciliteren en helen voor… de Aarde? Voor deze planeet?
En wat wij allemaal verzorgen voor iedereen die op deze aarde rondloopt?

Waar spreken al onze lichamen voor de aarde? En voor wat er gaande is? Of voor wat gaat komen? Erkennen we dat?

Wat als wat lijkt te verschijnen als pijn, wel eens een waarneming van de Aarde zou kunnen zijn?
En… hoeveel energieën die de aarde faciliteert en te bieden heeft, ontvangen we niet…? En drukken intens tegen ons lijf aan totdat we ze… wel kiezen te ontvangen…?
Ik weet dat ik er drie jaar geleden in een telefoontje met Dain Heer achter kwam hoeveel mijn lichaam laat merken waar de aarde om vraagt en hoe ik daar een bijdrage aan kon zijn én daarvan kon ontvangen.
Dat besef was werkelijk levensveranderend en ik gebruik deze tools nog elke dag. Onze aarde leeft en onze lichamen leven

Waar vraagt onze aarde om? Waar vraagt jouw lichaam om?
Wat voor energie kunnen jij en jouw lichaam zijn? En ontvangen…?Foundation Poster 04

7 STAPPEN om Geld te Creëren

12443809_10153185879585736_886876463_oEen kleine Workshop… 

Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen? Zoals het is? Zoals het kan zijn?

Gebruik jij geld als een excuus om niet te kiezen?
Wat maak je machtiger? Geld? Of jouw eigen creatie kracht? ✨

Wat als geld, eigenlijk, het probleem niet is?
Wat als jouw keuze… creëert?

Vaak is alles wat nodig is: jouw keuze om om te kiezen wat jij graag wilt kiezen!
Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen? En tot leven brengt? ✨

Bijvoorbeeld, als je op wereldreis wilt of iets wilt doen wat waar wat meer geld voor nodig is:
“Ik ga wel wanneer ik het geld heb” of “Daar heb ik geen geld voor…”

Is dat kiezen voor wat je wilt? Of soort van concluderen dat je het niet kan kiezen?

De meeste personen zijn niet bereid om naar hun financiën te kijken. Ze laten al het goede, slechte, het mooie en lelijke maar een beetje hangen, denkend dat ze ‘niet kiezen’.

Een kleine noot: zelfs wanneer je denkt niet te kiezen, kies je om ‘niet te kiezen’.
Dus eigenlijk, kies je altijd.
Grappig niet…?
En keuze… Creëert. Het creëert alles wat in jouw leven verschijnt, of niet verschijnt?

Wat als je een veel grotere CREATOR bent dat dat je denkt te zijn…?
Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen? Zoals het is en zoals het zou kunnen zijn?

Dus, zelfs als je geen idee hebt van HOE het allemaal gaat werken: wat wil je kiezen?

Ben jij er klaar voor…?

Hier is een kleine 7 STAPPEN Geld Workshop!

1 * KIES en begin te Vragen

“Ok, ik kies dit! Ik ga dit Doen en Zijn. Ik zal dit hebben! Ik ben bereid dit te ontvangen!
Nu, wat gaat het vergen? Wat vraagt het? Wat is hiervoor nodig?”

Wat eerste stappen om bewust te gaan creëren:

2 * “Hoeveel geld is er praktisch vereist?” – Hoeveel geld is er nodig? Hoeveel kost het?
Onderzoek het, zodat je het weet. Zorg dat je ALLE nummers en informatie hebt die je nodig hebt. Neem dit als informatie en een energetische richtlijn, NIET als conclusie. Alles kan veranderen en grotere mogelijkheden kunnen verschijnen 🙂
“Ok, dit is het voor deze 10 seconden”

3 * “Wat heb ik al?” – bekijk weer de nummers en erken wat dat is, ook als kennisneming en praktische informatie. Hoe wordt het nog beter dan dat?

4 * “Ontcreëer en Vernietig
– overal waar ik besloten hebt dat het voor mij niet mogelijk is om dit te hebben, creëren en ontvangen
– alles wat ik heb besloten over wat het geld vandaan moet en zal komen (wat is er nog meer mogelijk…?)
– alles het het niet toelaat om met gemak te verschijnen” – Zeg simpelweg exact deze woorden, elke dag en elke keer als het funky voelt.

5 * Begin met het stellen van creatieve en genererende vragen, zoals:
“Wat kan ik nog meer creëren en genereren?” Ja, jij KAN creëren! Nu… wat?
“Met wie of wat kan ik contact opnemen?” Wie of wat weet?
“Wat is er mogelijk?” Kijk je naar de beperkingen of de mogelijkheden?
“Wat is er nog meer mogelijk?” Wat anders kan je je nog meer gewaar worden?
“WAT vraagt het om dit geld te laten verschijnen met totaal gemak?” – Dat is dus niet zo zeer “Hoe veel werk gaat dit zijn?” of “Hoe ga ik dit doen” of “Hoeveel moet ik hiervoor doen?” maar “WAT vergt het om dit in bestaan te brengen met totaal gemak?” Snap je het verschil…?
“Waar is het geld?” Hoe simpel kan het zijn…?
“Hoeveel meer kan ik vandaag ontvangen?” Wie niet vraagt… 😉
“Universum, wat is er mogelijk dat ik nog niet overwogen heb?”
“Universum, laat me de mogelijkheden zien!” Vraag alles en iedereen om je heen, elke energie en molecuul in het universum om een bijdrage te zijn aan jou en wat jij wilt kiezen en creëren! 1… 2… 3!

6 * Onderneem actie op wat jij je gewaar wordt, op je ingevingen, je weten en ideeën! Dat komt vanuit jouw Zijn én Doen… Ga aan de slag! Wat kan je creëren? Wat kan je nog meer creëren?

7 * Wees welwillend te ONTVANGEN wat er op je pad komt! Zelfs als het niet lijkt op wat je dacht dat het zou zijn “Heb ik hierom gevraagd? En verschijnt het nu op een hele andere manier?”

Dit is nog maar één manier om te beginnen! Ik hoop dat je er wat aan hebt!

Als jij het niet stopt, is er nooit een eindbestemming.
Jouw keuze creëert. Jouw keuzes zijn de Magie die jouw leven laten leven en verschijnen zoals het verschijnt.

Jouw keuze, welwillendheid en vragen openen je ernaar om alle mogelijkheden te ONTVANGEN vanuit alle richtingen en bronnen! Elke 10 seconden opnieuw.

Oh… En er zijn ZOVEEL MEER tools en manieren om het leven te creëren waar jij naar verlangt. Neem contact op als je interesse hebt! Of bezoek eens een Geld class of workshop!

Waar verlang jij naar? Waar vraag jij om?
Wat als je geld niet als excuus zou gebruiken om niet te kiezen wat je in jouw leven wilt?
En al zit je even op zwart zaad… of heb je even geen cash… wat kan je creëren?

Als je iets wilt: Kies het. Of begin het tenminste te kiezen. En dan: WAT gaat dit vergen?

Wat als jij de Magie bent die Jouw Leven laat Verschijnen?

Are you using Money as an Excuse to ‘Not Choose’?

12552831_10153185670510736_8894148903856475855_nAre you using money as an excuse not to choose?
What are you making more powerful? Money? Or your own creative juju? ✨

What actually, money isn’t the problem?
What if your choice… creates?

Mostly, all that is required is: your choice to choose whatever you would like to choose!
What if you are the Magic that makes your Life Show Up?✨

So lets say, you would like to make a trip around the world or you would like to go do something that requires a little more money, and you go:
“I will go when I will have the money” or “I don’t have money for that…”

Is that choosing what you would like or kinda concluding you can’t choose that?

Most people are not willing to look at the good, bad, beautiful and ugly of their money stuff, so they just leave it hanging, thinking they are ‘not choosing’.

A small note: even when you think you are not choosing, you are choosing to ‘not choose’.
So you are actually always choosing.
Funny right…?
And choice… Creates. It creates everything that shows up in your life.

What if you are a way greater creator than you thought you were?
What if You are the Magic that makes your Life Show Up?

So even if you have no idea about HOW it’s going to work out: what would you like to choose…?

Ready…? Let’s do a little Money Class!

1 * Choose! and start Asking

“Ok, I’m choosing this! I’m having this. I’’m gonna Be this, Do this. I am willing to receive this!
Now, what is it going to take?”

Some first steps to start consciously creating:

2 * “What is the amount of money I practically require?” – What money is required? What does it cost? Do some research, get ALL the info and numbers you need. Have them as an energetic target or guideline, NOT as a conclusion. ‘Cause anything can change and more and greater possibilities can show up 🙂
“Ok, this is it for these 10 seconds. I wonder what else I could know

3 * “What do I already have?” – again look at numbers as a knowing and as practical information. “Ok, how does it get even better than this? And what else is possible?”

4 * “Destroy and Uncreate
-everywhere I have decided it is not possible for me to have and create this
-everything I have decided about where the money will and has to come from
-everything that doesn’t allow it to show up with ease” – just say all those exact words, every day and every time it feels funky in your world.

5 * Start asking creative and generative questions, like:
“What else can I Create and Generate?” Yes, YOU can Create! Now what?
“Who or what can I contact?” Wie of wat weet?
“What is possible?” Are you looking at limitations or possibilities?
“What else is possible?” What else could you become aware of?
“WHAT is this going to take for this money to show up with total ease?” – Not nessecarily “How much work is this going to be” or “How am I going to do this” or “How much do I have to do?” Get the difference…?
“Where is the money?” How simple can it be?
“How much more can I receive today?” Who won’t ask… won’t receive.
“Universe, what else is possible I haven’t considered yet?”
“Universe, show me the possibilities?” Ask everything and everyone, every energy en molecule in the universe to contribute to what you would like to choose and create! 1… 2… 3!

6 * Take action on the awarenesses you get. That includes being and doing…
Get to work! What can you create? What else can you create?

7 * Be willing to RECEIVE whatever shows up! Even if it doesn’t look like you have decided is has to be! “Did I ask for this? Is this showing up in a different way than I thought if would?”

This is just one short way around, to start! I hope it will inspire you.

There is never a final destination to something if you don’t stop it.
Your choice creates. Your choices are the Magic that makes your life show up for you!

Your choice, willingness and questions open up to the possibilities to RECEIVE from all possible sources and directions. Every 10 seconds again.

Oh… And there are so MUCH MORE tools and ways to create the life you desire.
Get in touch if you are interested! Or get yourself to a money class!

What do you desire? What are you asking for?
What If you would’t use money as an excuse to not choose what you would like in life?
And even if you are temporarily out of cash… what can you create?

If you want something: Choose it. Or at least, start choosing it. And then: WHAT is it going to take?

What if You are the Magic that makes your Life Show Up?

Bittersweet Aliveness

Do you know those moments, when you are just so incredibly happy to be alive…?
Today has been one of those days, only I realized it when the day was nearly over.

I woke up like my muscles and bodily tissues had been growing all night long, which probably they did. My body had a gentle vibration, alive and peaceful and all invigorated.

That aliveness… It had a bittersweetness to it…
I wonder what words to put to this…

I’ve thought for so long that asking and asking for what you desire was a bad of selfish thing.
I’ve thought for so long that having a body was somehow, not right and a curse.
i’ve thought for so long that I am the only one having my back.

None of that was true.

Thanks to me for tenaciously asking questions and knowing the power of my choices. And thanks to the universe for showing me.

I’ve been asking for certain things. I’m seeing it all show up, in funny ways. Mostly, what I could be receiving is so different and so much greater than I would have imagined.
Sometimes it’s so great, that receiving it pretty much hurts… it makes me wanna scream and it just brings me to tears.

I’ve started to really allow myself to wonder again, going through the day.
Sometimes I spend full days wondering, seeing the beauty in everything, in everyone…
Sometimes it’s so intensely beautiful, I have to cry a tear or two, or three…

Those days I generally do not feeling very productive. I wonder if that is actually true or not.
There is this knowing that these moments are required for me to touch in with the space I am, with Me, my magic and what I’m choosing and creating.

Gosh, I’m so happy to be alive.
I’m so glad my body is.
I’m looking forward to waking up tomorrow.

I hope you are happy to be alive too and for having your body along for the ride.

Gnite world
Gnite universe
Gnite body

Thank you for being

HIER ZIJN

12510924_10153170003520736_880626245_oHier zijn… geniet jij er van?

En ik zeg niet dat je er van hoeft te genieten!
😉

Als ik zou zeggen en bedoelen dat alles licht, leuk en easy breezy zou moeten zijn, waar en wanneer je ook gaat en bent, dan zou ik niet erkennen wat IS: alles wat leven op de paneet nu omvat.

Wat als er geen juiste manier is om hier te zijn? En tegelijkertijd, je bent hier. Dus wat zou je willen kiezen?

Wat als… jij als wezen ervoor gekozen hebt om een lijf te hebben? Om te belichamen? Je hebt een lichaam gecreëerd, waardoor je rondloopt hier op aarde. Je belichaamt.

Waar ik voor mij achter kwam, en ik heb dit altijd geweten: het is een keuze om te genieten van onze aanwezigheid, hier en nu, op aarde, met ons lichaam.

Voor veel personen blijft het moeilijk om hier te zijn, om present te zijn en te leven in deze oordeel-realiteit. Dus wat ze liever doen is… uitchecken. En niet hier zijn.

Er zijn ook andere manieren om daarmee om te gaan. Andere keuzes die iets anders creëren met die intense waarnemingen, waar wellicht een ieder af en toe voor wil schuilen of uit wil checken. Als je merkt wat er in de samenleving om je heen gaande is… hoef je er dan eigenlijk wel iets mee doen?
Vaak, als je het er gewoon laat zijn, zonder er iets anders mee te moeten of hoeven doen dan het er te laten zijn, kan dat het ‘hier zijn’ veel gemakkelijker en fijner maken!
Als het niet van jou is, ga je dan überhaupt in staat zijn om het te veranderen of helen…? Ja? Nee?

Is het relevant voor jouw leven? Wat is relevant voor jouw leven?

En weet je, dat is ook een keuze, net zo simpel. Het is niet fout, het is niet juist. Wat creëert die keuze voor jou en jouw belichaming?

Als wezen kan je alle plekken en ruimten bezoeken. Je kan ook elk moment uitchecken. Fuzzy worden, niet aanwezig zijn of je lichaam ‘verlaten’ is super gemakkelijk! Je hebt het misschien wel gemerkt hoe gemakkelijk anderen dat doen 🙂

tijdens gesprekken, werk, sex… is dat leuk voor jou en jouw lichaam?
Eigenlijk is het een capaciteit. Ben je niet tot veel in staat? Wat anderen als slecht zouden veroordelen? Zoals uitchecken en er niet van genieten om hier te zijn? Jij bent een oneindig wezen, ook dat kan je kiezen! Interessante keuze!;)

Ik was vroeger vaak niet aanwezig en checkte vaak uit, vooral als kind… “Merlijn…? Ben je er…? Kom eens terug…!”

Nu kies ik er doorgaans voor om hier te leven, hier te zijn, te belichamen en alle geneugten te hebben die ik kan hebben, samen met mijn lijf op planeet aarde. En wat dat van mij vraagt is dat ik het blijf kiezen, mezelf blijf verwonderen en me af blijf vragen hoe ik wil dat mijn leven hier is. Als er geen juiste manier is om hier te zijn, welke keuzes kan ik dan maken om mijn leven leuker te maken?

Het kiezen van vreugde betekent niet dat al het andere er niet kan en mag zijn! Als alles er mag zijn, kan je kiezen of je het wel of niet je leven laat beheersen.

Wat is er eigenlijk fijn aan om hier te zijn? Wat is er groots aan…? Waarvan geniet je al in je leven?
Heb je je dat al afgevraagd…?

BEING HERE

12400730_10153168309545736_9137223070358882862_nAre you enjoying being here right now?

And I’m not saying you have to! 😉
Implying that and saying that all is – and has to be – light, fun, easy breazy everywhere you go and be, would not be acknowledging what IS: life going on on this planet right now.

What if there is no right way to be here? And yet, you are here. So what would you like to choose?

What if… You, as a being, have chosen to be here? You have created a body, through which you are walking and talking on the face of planet earth. You embody.

What I found out for me, and I’ve always know this: it is a choice to enjoy being here, right here, right now, on planet earth, with your body. I did not always have easy access to that choice and still I have to be tenacious to keep on choosing it as the primary energy in my life.

For a lot of peeps it seems to be hard to be here, to be present and live in this judgmental reality, so they rather… Check out. And not be here.

There are different ways to choose, deal and create with the awarenesses you have, those that might make you wanna get out of here every once and a while. If it’s an awareness of your surroundings or society, do you really have to do anything with it? Often times, if you allow it to be there, without having to do anything with it other than allowing it to be, it can make being here a lot easier and more pleasant!
If it’s not yours, are you gonna be able to change or heal it…? Yes? No?

Is it relevant to your life? What is relevant to your life?

And see, that is as simple as a choice too. It’s not wrong. It’s not right. What is that choice creating for you and your embodiment?

As a being you can go all places and spaces. You can check out at any moment. Getting fuzzy, not present or ‘leaving’ your body is super easy! You might have noticed how easy it is and how often people do it 🙂 In conversations, during work, during sex… Is that fun for you and your body?
It’s a capacity actually. Aren’t you capable of a lot of things people would judge as ‘bad’? Like checking out and not enjoying to be here. You’re an infinite being. You can choose that! Interesting point of view! 😉

I used to check out and not be present all the time, especially as a kid… “Merlijn…? are you present…? Come back here…?”

Now, I mostly choose something different than the check out 😉 If i notice myself check out, I mostly do not wanna be with what is, or I’m doing something I don’t wanna be doing. Or I’m simply choosing wonder off… All just interesting choices, changing as I go along.

I choose to live here, be here, embody, experience and have all the joys I can have, together with my body, on planet earth. And I know that requires me to keep on choosing, wondering and to question what I would like my life over here to be like. If there is no right way to be here, what choices can I make that light up my life?

Choosing joy doesnt mean that all the other stuff can’t be there too!
If all of it is allowed to be here too, you can choose to let it rule your life or not.

Whats actually great about being here? What do you already enjoy about your life?
Have you wondered…?