Hoeveel Dankbaarheid ben Jij Welwillend te Ontvangen?

Merlijn Wolsink - Hoeveel dankbaarheid ben jij welwillend te ontvangen?Over ‘dankjewel’ zeggen en het ontvangen van ware en kunstmatige dankbaarheid…
Wat als je het allemaal zou ontvangen?

Een tijdje geleden had ik een gesprek met een vriendin van mij. Ik vertelde haar dat ik super dankbaar was voor wat zij de afgelopen jaren voor mij geweest is en gedaan heeft. Haar eerste reactie was: “Huh? Oh… Ik heb me helemaal niet gerealiseerd wat dat voor je betekende”. Ze bedankte mij voor het vertellen, omdat ze zich dat niet helemaal besefte. Ik zei: “Graag gedaan. Ik meen het echt!” Toen zei zij weer: “Ja… eh… fijn… Kunnen we nu dan stoppen?!?” Toen stopte we. Dat was net iets te veel dankbaarheid.

Hoeveel mensen ken jij die hoogst oncomfortabel worden wanneer je “dank je” zegt? Inclusief… jezelf?

Antwoord je met “geen dank” of “tis niks” of “tis ok” of “geen probleem” of “geen zorgen” of wellicht “graag gedaan”…? En… wil je eigenlijk heel snel wegrennen? Of je onzichtbare barrières optrekken, omdat het te veel is om… te ontvangen?

Het mooie van ware dankbaarheid is, het vergt geen oordeel. Het is een ruimte… Een rijke, volle ruimte van overvloed, die voor veel mensen – inclusief mijzelf bij tijd en wijle – moeilijk is om te ontvangen, omdat we zo gewend zijn om te functioneren vanuit ‘juist’ en ‘verkeerd’ en ‘niet ontvangen’.

Ware dankbaarheid ontvangen kan voor velen bijna ondraaglijk zijn, aangezien er maar weinig mensen mee zijn opgegroeid en het tijdens ons leven aan alle kanten verdraaid is.
Soms duurt het even om het door de filters en barrières heen te laten dringen die we om onszelf heen gebouwd hebben. En met die muren op z’n plek kan het moeilijk zijn om werkelijk dankbaar te zijn en dankbaarheid aan anderen uit drukken.

Waar is dat ware besef van dankbaarheid verdraaid geraakt? Ik weet zeker dat het op veel meer manier verdraaid is dan dat ik in een simpele blog kan omvatten…

Bijvoorbeeld…

Ik was als kind geen makkelijke prater. Misschien was jij dat ook wel niet. Mezelf met woorden uitdrukken was voor mij een van de moeilijkste dingen.
Ik weet dat ik vaak zeer dankbaar was voor het krijgen van cadeaus en dat ik liever ‘dankjewel’ dacht of mijn ogen liet spreken. Ik had liever dat ze het wel uit mijn hoofd zouden vissen en vaak moest ik er toch nog een gepaste, heftig stotterende ‘dankjewel’ uitpersen.

Hoeveel van jullie moesten als kind verplicht “dankjewel” zeggen? Wellicht voor dingen die je niet leuk vond, niet eens om gevraagd had of voor iets wat je niet begreep. Het is groots om kinderen te laten zien wat dankbaarheid is EN er is een verschil in ‘dankbaar zijn’ en ‘dankbaar doen’, wat vaak niet begrepen wordt.
Door alle dikke oordeel meuk heen zijn velen van ons geforceerd om dank uit te spreken en dankbaar te ‘zijn’ onder de bezwering van andermans projecties en verwachtingen. Dat is dankbaar doen.

Hoeveel van jullie konden tijdens die situaties ook nog eens de gedachten aanvoelen, lezen en horen van de persoon die een luid en duidelijk “dankjewel” van jou verwachtte? Was dat waar geven en ontvangen van dankbaarheid…? Was dat een dankbaar wezen zijn? Of was dat een goed en gepast kind moeten spelen?

is het je ooit opgevallen dat dat verschillende ‘dank je’s’ anders aanvoelen? Veel mensen gebruiken ‘kunstmatige dankbaarheid’ . Het is geen ware dankbaarheid. Ware dankbaarheid herken je meteen wanneer mensen het werkelijk zijn en menen. En je weet het meestal ook meteen wanneer mensen het niet menen, dankbaar doen of dankbaar moeten zijn. Het voelt anders… De energie is anders. Herken je dat?

Zou je denken dat alles wat hierboven staat wellicht een beetje boel verwarring heeft achter gelaten in jouw wereld? Wat het geven en ontvangen van ware dankbaarheid lastiger gemaakt heeft? De energie -hoe het voelt- komt altijd eerst. Als de woorden niet overeen komen met die bepaalde energie of dat gevoel, dan kan dat grote verwarring in jouw wereld creëren, wat onbewust barrières omhoog trekt en ontvangen niet toelaat…
Geven is meestal niet het probleem… Mensen houden er over het algemeen van om te geven. Het is ware dankbaarheid en ontvangen waar men onbekend en oncomfortabel mee is.

Wat is gemakkelijker om te ontvangen? Ware dankbaarheid en geforceerde en kunstmatige dankbaarheid? Alle twee kunnen ze met gemak ontvangen worden. Het herkennen van beide energieën zal een begin zijn om dit te verhelderen en makkelijker te maken.

Wat als je alle ‘dankjewel’s zou ontvangen? Of ze nou waar zijn of niet…?
Als je alles ontvangt wat jouw kant op komt, zal je het eerder merken als anderen werkelijk dankbaar zijn voor jou. Dat is misschien wel meer dan dat je je nu realiseert… Wanneer je dankbaarheid ontvangt en het waarlijk binnen laat, zal alles wat nog wacht op jou om het te ontvangen uitgenodigd worden om te verschijnen, zodat je het alsnog kunt ontvangen. En je zal een grotere uitnodiging voor ware dankbaarheid worden dan dat je al bent…

Als jouw capaciteit om te ontvangen groeit, gebeurt dat ook met je capaciteit om dankbaar te zijn.

Wat is er nog meer mogelijk als je jouw barrières omlaag houdt wanneer anderen je danken? Ook al is het voor je vriendschap, jouw aanwezigheid? Jouw zijn? Het geschenk dat jij aan hun leven bent?
En het zou ontvangen, ontvangen, ontvangen…?

“Dank je.. :-)”

Als het verleden het verleden zou blijven…
Hoe veel dankbaarheid voor JOU ben jij welwillend om te ontvangen…? Van nu af aan?

How much Gratitude for You are You Willing to Receive?  

On Gifting and Receiving ‘Thank Yous’ and True and Artificial Gratitude…
Merlijn Wolsink - How much gratitude are you willing to receive What if you would receive all of it?

The other day I was talking to a very dear friend of mine. I told her I was truly grateful for what she has been and done for me over the last couple of years. First she was like: “Huh? Oh… I didn’t realize how much that meant for you”. Then she thanked me for letting her know, as she wasn’t totally aware of that. Then I said “Yeah, you are welcome. I really mean it! Thank you.” Then she said “Yeah… Eh… Great… Can we stop now…?!?!?” So we stopped. That was a little too much gratitude.

How many people do you know that get highly uncomfortable when you say “thank you”, including… yourself?

Do you wanna say “oh please don’t thank me!” or “it was nothing” or “it’s ok” or “no problem” or “no thanks” or “no worries” or maybe even “you’re welcome”…? And… kinda run away real fast? Or pull your invisible barriers up ’cause it’s too much… to receive?

The beauty of true gratitude is, it requires no judgment. It’s a space… A rich, abundant and full space, for many people – still including myself sometimes – hard to receive, as we are so entrained to functioning from ‘right’ and ‘wrong’ and ‘not receiving’.

Receiving true gratitude can be almost excruciating to many people, as not many of us have grown up with it and it has been messed with along the way.
Sometimes it takes a while to permeate itself through the barriers we have created around ourselves.
And with those walls in place, it can be hard for us too to be truly Grateful and express Gratitude towards others.

Where did that true sense of gratitude get twisted? I’m sure it got twisted in many ways that I can’t quite cover in a simple blog…

For example…

I was not a great talker as a child. Maybe you weren’t either. Expressing myself through words was one of the hardest things and I know I’ve given my parents countless sleepless night because of it.
Speaking of: thank you mom and dad for bearing with me, when I had no vocabulary to put to words how I felt.
I know I have been very grateful for receiving gifts and used to rather think “thank you” or let my eyes speak. I rather wanted them to fish it out of my head, yet, often I still HAD to squish and stutter out ‘thank you’, out loud.

How many of you had to say “thank you” as a child? Maybe for things you didn’t even want or had asked for, or for something you didn’t understand. It’s a greatness to show kids what gratitude is AND there is a difference between ‘being grateful’ and ‘doing grateful’, what a lot of people misunderstand.
Through all the thick stuff, many of us were forced into saying “thank you” and ‘be grateful’, under the spells of other peoples projections or expectations. That is doing grateful.

How many of you could pretty much hear the mind of the person that expected a loud and clear ‘thank you’ from you? Was that truly giving or receiving a thank you…? Was that being grateful being? Or was having to be and play a good and appropriate child?

Have you ever noticed that various ‘thank yous’ feel different? A lot of people use ‘artificial gratitude’. It’s not true. You mostly know it when people are truly grateful and mean it. And you mostly know it when people don’t mean it and only say it because they have to. It feels different. The energy is different. Recognize that?

Do you think that all of the above have created just a little bit of confusion in your world, making it just a little harder to gift and receive Gratitude? The energy -how things and situations feel- always comes first. If the words don’t match that particular energy or feeling, it can create huge confusion in your world and unconsciously pull up your barriers. Preventing you from receiving anything…
Gifting is usually not even really the issue… People kinda enjoy giving. It’s the whole gratitude and receiving thing.

Whats easier to receive? True gratitude or forced and artificial gratitude? All can be easy to receive. Just recognizing the sense of both will start making it easier and clearer. What if you were to receive all ‘thank yous’? Whether they are true or not…?

If you receive all that is coming your way, you will start to have a clearer sense and notice of when others are truly grateful for you. And that might be even more than you realize right now… When you start receiving gratitude and truly let it in, all of what has been waiting for you to receive, will be invited to show up so you can still receive it. And you will become a greater invitation for Gratitude than you already are…

When your capacity to receive increases, your capacity to be grateful will expand too.

What else is possible if you were to keep them barriers down when people thank you? Even if it’s just for your friendship, your presence? Your Being? The gift you are to their lives?
And receive, receive, receive it…?

“Thank You… :-)”

If the past would remain the past…
How much gratitude for You are you willing to receive…? From now on?

December STRESS…?

*Practical Energy Management for the Holiday Season!*

Merlijn Wolsink - December Kerst StressDecember stress, tension and anxiety… Is that familiar to you?

For years, December used to be a dreadful month for me, until I started using Access Tools, questions and started making different choices.

I found out that: the more I got to be kind and at peace with myself and the more honoring of me and my body I got, the greater my contribution to the other people around me became.
“Me happy and clear: We even happier”

Even when other people’s ‘busy’, desperation and stressful energies are SO present, energetically prevailing, unbearable and overwhelming…
If it’s not yours, it’s NOT YOURS and you can’t even solve of fix it.

Though… you CAN change the way you deal with all of that… 😉
Here are some practical tools for the December month! Or… for the rest of your life… 😉

*Steps for dealing with December Stress and Christmas Insanity*

1. Acknowledge the stress, tension and other energies when they come up and when you feel them in your body – whether you have words for it or not-
“Ok, I am noticing this right now.”

2. Say or think the following process:
Uncreate and Destroy everywhere I’ve made -everything this is- mine and everything that allows it to exist in my system, body and universe. POC & POD (read more about “Uncreating and Destroying” and “POC & POD” on www.theclearingstatement.com)

3. Send it back:
I return -everything this is- to sender, with consciousness attached -you don’t need to know where it came from for this to work- and let it leave your body. If it stays, repeat step 2 a couple of times.

4. Acknowledge that your awareness of everything and everyone -worldwide- might be bigger than you have ever realized. A perception -energetically, or with whatever sense- is simply an awareness. Nothing more, nothing less. The fact that you pick up on tensed energies others have, and that you feel those in your body, does not mean you have to do anything with it.
“Ok, I am aware of this… Am I picking this up? Is this mine? Is this someone else’s? Ok, I’m picking this up. No big deal. Let’s not make this mine”

5. Then, recognize it when other people DO function from the energies that you don’t desire to choose. You can leave that with them, let them choose whatever they choose en be in allowance of their choice:
“Ok, this person is functioning like this right now. Cool. What can and will I choose?”

If you change and choose your energy while being with others, it usually automatically changes the ambiance and energy of the entire situation. Mostly, you don’t even have to say something about it… you just have to be willing to change it for you first.

How does it get even better than that? 😉

What phenomenal and magical December month is truly possible?
In true peace, that starts with YOU first?

* The tools in this post are Access Consciousness® tools
www.accessconsciousness.com

December Stress…?

*Praktisch Energie Management voor de Feestmaanden*

Merlijn Wolsink - December Kerst StressDecember spanningen en kerst stress… Voor jou ook herkenbaar?

Voor mij was de december maand jaren lang een verschrikkelijke maand, totdat ik Access Consciousness® Tools ging gebruiken, vragen ging stellen en andere keuzes ging maken.

Ik merkte dat toen ik meer ‘at peace’ kon zijn met mijzelf, eervoller en aardiger ging zijn voor mij én mijn lichaam en dat ik ook nog eens een grotere bijdrage was aan anderen.

“Ik blij en helder: wij nog blijer.”

Al zijn andermans drukte, wanhoop een stress energieën ZO aanwezig, energetisch prevalerend, voor jou ondraaglijk of overweldigend…

Als het niet van jou is… kan je er niets mee en kan je te ook niet oplossen!

Hier zijn wat tools voor tijdens de feestmaand! Of… voor heel je leven… 😉

*Stappenplan voor omgang met Kerst Stress en Spanningen*

1. Erken de stress, spanning en andere energieën als ze naar boven komen en als je ze voelt in jouw lichaam -ongeacht of je er nou wel of geen woorden voor hebt-
“Ok, -alles wat dit is- ik merk dit nu.”

2. Ontkoppel jezelf van de reactie erop door het volgende proces te doen:
Ontcreeer en vernietig overal waar ik -alles wat dit is- ooit van mij gemaakt heb en alles wat het toelaat te bestaan in mijn lichaam, universum en systeem. POC & POD
(meer over “Ontcreëren, vernietigen” en “POC & POD” kan je hier lezen:  )

3. Stuur het dan terug:
Ik stuur -alles wat dit is- retour afzender, met bewustzijn -je hoeft niet te weten waar naartoe- en laat het ook je lichaam verlaten. Als het blijft hangen, herhaal stap 2 nog een paar keer.

4. Erken dat jouw waarneming van alles en iedereen om je heen veel groter is dan je wellicht beseft. Een waarneming -energetisch, of met welk zintuig dan ook- is simpelweg een waarneming. Niets meer, niets minder. Dat je stress en spanning van anderen opmerkt en voelt in jouw lichaam, betekent nog niet dat je daar iets mee hoeft.
“Ok, ik BEN me bewust hiervan… Neem ik dit waar? Is dit van mij? Of van iemand anders? Ok, ik neem dit waar. No big deal. Laat ik dit niet van mij maken”

5. Dan, herken het wanneer anderen wel functioneren vanuit de energieën die jij niet wenst. Zo kan je dat allemaal bij hen kan laten en kan je hen laten kiezen wat zij kiezen, in toelating  van hun keuze.
“Ok, deze persoon functioneert zo. Cool. Ga ik ik dit ook kiezen? Wat anders kan en zal ik nu kiezen?”

Als jij jouw energie verandert en andere energie kiest in bijzijn van anderen, verandert dat eigenlijk altijd automatisch de sfeer en energie van de situatie. Meestal zonder dat je daar iets over hoeft te zeggen… Het enge wat jij hoeft te doen is het alleen eerst voor jou willen veranderen.

Hoe wordt het nog beter dan dat? 😉

Wat voor een fantastisch feestmaand is er werkelijk mogelijk?
In ware vrede, die bij JOU zelf begint?

* De tools in deze post zijn Access Consciousness® Tools
www.accessconsciousness.com

Aardig Zijn tijdens de Feestdagen?

Merlijn Wolsink - Aardig zijn tijdens de feestdagenWe zijn in de December Feestmaand! Yay!
Een gelukkige tijd voor veel mensen en een minder gelukkige tijd voor anderen.

Hoe wil jij dat jouw December maand IS?

Ik vraag me af wat er mogelijk is als je een zachtaardige en delicate blik zou werpen op wat jij deze maand zou willen creëren?

Hier zijn wat dingen om je af te vragen…

Hoe zou jouw feestmaand zijn als…

 • jij met de personen bent waar je totaal van geniet?
 • jij jezelf en jouw lichaam -meer- keuze geeft?
 • jij puur zou genieten van elke hap eten die je tot je neemt
 • je niet meer eet dan dat jouw lichaam nodig heeft en het gewoon zou erkennen als jouw lichaam genoeg gegeten heeft?
 • jij kiest om even op jezelf te zijn als je dat wilt?
 • jij weet dat kiezen voor jou niet hoeft te betekenen dat je tegen anderen kiest? (al kunnen zij dat wel zo interpreteren)
 • jij zou kijken naar wat je ‘moet doen’ en normaliter zou doen om anderen te plezieren?
 •  jij vriendelijk ‘dank je wel’ zegt voor dingen en uitnodigingen die niet voor JOU werken?
 • jij kiest om hoe dan ook plezier te hebben met alles wat je kiest te ‘moeten doen’?
 • jij alle december stress die je van anderen op pikt ‘retour afzender’ blijft sturen?
 • jij jouw EIGEN ruimte, energie en lichtheid herkent… en BLIJFT vergroten?
 • jij zelf uit rijkt naar anderen als je verdwaald bent in je eigen ruimte?
 • jij present bent in elk moment? Niet hyper alert. Gewoon aanwezig 🙂
 • jij aardig zou zijn voor jezelf? En jezelf geeft wat jij nodig hebt?
 • jij aardig bent voor jouw lichaam? En het geeft wat het om vraagt?
 • jij aardig bent voor anderen? En ze niet meer geeft dan waar ze echt om vragen?
 • jij in harmonie bent met alles en iedereen om je heen, jezelf incluis?

Als je jezelf die dingen afvraagt…

wat voor een fantastische en harmonische feestmaand is er werkelijk mogelijk?

Klik hier voor meer NEDERLANDSTALIGE BLOGS