Happy BDay dear Body! – Fijne Verjaardag lief Lichaam!

NEDERLANDS onderaan! DUTCH below!

Happy Birthday Body! Another BDay BLOG…
With birthdays people usually tell me “another year older, wiser an stronger”.
I like the wiser and stronger though the olding part not so much 🙂

In dutch we would say “aging day”… SAY WHAT?
Who says I HAVE TO age? 😀 Can we change that?

My body, like every body, has a certain aging program printed into it with how TIME works in our current reality. It’s a Matrix… confirmed by almost everyone on the planet as we are born and raised with that.
Time is really a construct, so that my body has get old according to that, is a construct too, that doesn’t have to be.
Shall we get out of that Matrix…? And start to tell our bodies something different…?
Just asking… 😉

I’m an Infinte being! 😀  Does my ‘soul’ really age…?
My body, is my body, and it WILL age… IF I tell it to…
Not sure if I will choose that. 🙂 Will you?

Actually, I have physically been un-aging and un-olding the last two years 🙂 Cool right?
I treat my body with amazing body work and processes that simply reverse olding and aging.
Every molecule had consciousness. You can consciously talk to every molecule.
Just like that.
I choose to talk to my body and to ask it to change and not to old itself, like everyone else is unconsciously choosing to.
Not from a resistance to get old or from “getting old is a bad thing”… From a questionable an playful point of view on change.
How much MAGIC can I be…?

“You get born, you age, your body gets older in human years, and you die, because that is what will happen”.
Is there ANY QUESTION in there to open up to more possibilities…?
What else is possible?

“Hey Body! What can we be or do different today to get younger right away? And to have fun being and doing that?”

People say I look younger, fitter, healthier and brighter…
That’s not supposed to be a possibility, right? Aren’t you supposed to get uglier, and to slowly start dying once you are approaching 30 and beyond? Isn’t your ‘Life’ supposed to go down the hill by then…?

If not for you… great! How does it get even better?
If yes… is that really what you would like to choose?

You might have some ‘programming’ in place that you might wanna get rid of to actually provide your body the Space to change and to maybe even get younger 🙂

What would it be like to get younger everyday? Consciously?
To just STOP talking your body old?
I wonder how it will respond… 😉

You don’t really age or old.
Your body does, if you let it.
Your body is very obedient to what you tell it to do or be.

Your point of view creates your reality AND your BODY.
What inspired point of view can you choose to rejuvenate your body right away?

I would love to hear what ideas will just pop up for you… 😉

____

Lichaam, Fijne Geboortedag! Nog een VerjaardagsBLOG… 🙂
Met verjaardagen zeggen mensen vaak “weer een jaar ouder, wijzer en sterker”.
Wijzer en sterker werken prima voor mij! Het ouder worden betwijfel ik…

In het Nederlands zeggen we vaak “Verjaardag” als in, “je wordt ouder”… WAT?
Wie zegt dat ik MOET VEROUDEREN? 😀 Kunnen we dat veranderen?

Mijn lichaam, zoals elk lichaam, is ingeprent met een bepaald verouderingsprogramma door hoe TIJD werkt in ons huidige realiteit. Een Matrix… bevestigd door vrijwel iedereen op deze planeet, aangezien daarmee geboren worden en opgroeien.
Tijd is werkelijk een constructie, dus dat mijn lichaam daardoor moet verouderen is ook een constructie, wat niet zo hoeft te zijn… Zullen we uit die Matrix stappen…?
Ik vraag maar… 😉

Ik ben een oneindig wezen! Veroudert mijn ‘ziel’ werkelijk?
Mijn lichaam is mijn lichaam, en het ZAL veranderen… ALS ik het dat vertel.
Niet zeker of dat ik dat zal kiezen… 🙂 Jij?

Eigenlijk ben ik de afgelopen 2 jaar fysiek gezien ont-jaart en ont-oudert (wellicht niet helemaal correct Nederlands, maar je snapt me vast wel… ) Tof toch?
Ik trakteer mijn lichaam met fantastisch lichaamswerk en processen die veroudering en verjaring terugdraaien.
Elke molecuul heeft bewustzijn en je kunt met elke molecuul bewust communiceren.
Niet vanuit een weerstand tegen het ouder worden of vanuit de mening dat ouder worden iets slechts is… Vanuit een afvragende en speelse kijk op verandering.
Hoe MAGISCH kan ik zijn?

“Je wordt geboren, wordt ouder in mensenjaren, je lichaam verouderd en je gaat dood, omdat dat is wat er zal gebeuren”.
Zit er EEN VRAAG in die stelling om meer mogelijkheden aan te boren?
Wat is er nog meer mogelijk hier…?

“Hey Lichaam! Wat kunnen we vandaag anders doen of zijn om direct te verjongen? Met plezier?”

Mensen zeggen dat ik er jonger, fitter, gezonder en stralender uit zie..
Dat is niet echt geacht mogelijk te zijn, toch? Het is toch eigenlijk zo dat je lelijker moet worden en langzaam moet beginnen met doodgaan als je de 30 voorbij bent? Moet je leven vanaf dan niet bergafwaarts gaan…?

Als dat niet zo is voor jou… Geweldig! Hoe wordt het nog beter?
Als dat wel zo is… is dat echt wat je zou willen kiezen?

Je hebt wellicht nog wat ‘programmering’ op zijn plek die je zou willen elimineren om je lichaam werkelijk de Ruimte te geven om te veranderen en wellicht zelfs jonger te worden 🙂

Zou zou het zijn om elke dag jonger te worden? Bewust? Om te STOPPEN met je lichaam ouder te praten?
Ik vraag me af hoe je lichaam zal reageren…

Jij verjaart en veroudert niet echt.
Jouw lichaam wel, als je dat toelaat.
Jouw lichaam is zeer trouw en opvolgend naar wat je het vertelt te doen of te zijn.

Jouw visie creert je realiteit EN je LICHAAM.
Wat voor geïnspireerde visie kun je vandaag kiezen om je lichaam meteen te laten verjongen?

Ik hoor graag wat je te binnen schiet… 😉

Grateful – Dankbaar

(Nederlands onderaan…)

Yet another year on planet earth in the pocket! BAM!!!
29 Years in human years.
What’s next? What is possible now? Today? And in the future?

I’m GRATEFUL… and happy 🙂

Here’s for everyone who knows me in whatever way…

I’m grateful for everyone who has chosen to still be connected with me, and to be present in my life.
I’m grateful for everyone who has chosen to check out of my life and to ‘leave’.
I’m grateful for everyone who has had the courage to ask a question of what the f*ck I’m up to.
I’m grateful for everyone who has judged me harshly without asking a question.
I’m grateful for everyone around me who has chosen what works for them based on what they know themselves.
I’m grateful for everyone around me who has chosen what works for them bases on other peoples judgment and points of view.
I’m grateful for everyone who has chosen whatever works for their own personal life quality, with or without me 🙂

Last year has been moving a lot, AGAIN. Weird and wondrous adventures…
I realize I have not always been that connected with everyone I know: colleagues, family, friends, acquaintances, lovers…
I realize that squoosing living consciously into other peoples faces is not always the greatest kindness to them, if they are not able to understand it, or receive it at that point.

I wonder what it has been like for everyone that has been observing what I’m up to in life…?
Everything is what it seems to be… and nothing is what is seems to be…

An invitation to those who are willing to…

Who has questions?
Who lacks information? About my MAGIC work? About me…?
What is clear? What is not so clear?

Who would like to catch up? 🙂
Reach out if you like, however grand or small…

What would you like to know?

___

Weer een jaar meer op planeet aarde! BAM!!!
29 Jaar in mensen jaren.
Wat nu? Wat is er nu mogelijk? Vandaag? En in de toekomst?

Ik ben DANKBAAR… en gelukkig 🙂

Voor iedereen die mij op welke manier dan ook kent…

Ik ben dankbaar voor iedereen die heeft gekozen om nogsteeds in mijn leven aanwezig te zijn.
Ik ben dankbaar voor iedereen die heeft gekozen om uit te checken en weg te gaan.
Ik ben dankbaar voor iedereen die de moed heeft gehad om een vraag te stellen over waar ik in hemelsnaam mee bezig ben.
Ik ben dankbaar voor iedereen die me keihard veroordeeld heeft zonder een vraag te stellen.
Ik ben dankbaar voor iedereen die heeft gekozen wat voor hen werkt gebaseerd op wat zij zelf weten.
Ik ben dankbaar voor iedereen die heeft gekozen wat voor hen werkt gebaseerd op andermans oordeel of kijk.
Ik ben dankbaar voor iedereen die heeft gekozen heeft wat werkt voor hun persoonlijke levenskwaliteit, met of zonder mij 🙂

Het afgelopen jaar was WEDEROM zeer bewogen. Vreemde, eigenaardige en wonderlijke avonturen..
Ik realiseer me dat ik niet altijd even verbonden ben geweest met iedereen die ik ken: collegae, familie, vrienden, kennissen, minnaars…
Ik realiseer me dat het niet altijd even aardig van mij is geweest om bewust leven in ieders gezicht te wrijven, als daar geen ruimte voor is op dat moment.

Ik vraag me af hoe het is geweest voor iedereen die heeft geobserveerd waar ik mee bezig ben…?
Alles is wat het lijkt te zijn… en niets is wat het lijkt te zijn…

Een uitnodiging aan iedereen die dat zou willen…

Wie heeft er vragen?
Wie mist informatie? Over mijn TOVER werk? Over mij…?
Wat is helder? En wat niet?

Wie zou willen er bijpraten? 🙂
Neem contact op als je wilt, hoe groots of klein het gebaar ook mag zijn…

Wat wil jij weten?

Eigenmachtig Zijn

Wow… Renée’s Blog van gisteren was zeker een knuppel in het hoenderhok! Veel dankbare en minder blije reacties. Renée’s beschrijving van hoe de dingen heden ten dagen onbewust functioneren was zeer direct en helder over hoe de medische en psychiatrische wereld functioneert en hoe het mensen onder hun vleugels laat functioneren, althans in mijn perceptie.

Het bracht blijkbaar veel omhoog voor VEEL mensen die de blog lazen en ik ben ontzettend dankbaar voor alle respons, meningen en vragen! Per telefoon, e-mail, privé bericht en in het speciaal de mensen die een opmerking onder de Facebook post durfden te schrijven. Dank jullie…
Zie je, dat is wat een WARE VERANDERING in de wereld creëert. Welwillend zijn een conversatie te openen en naar dingen te kijken.

Velen lieten weten er verdrietig van te zijn. Dat snap ik.

Om heel eerlijk te zijn… was ik na het lezen ook even verdrietig.
En waarom? Ik ben vaak verdrietig tijdens het ‘eigenmachtiger en bewuster worden’ en over hoe ik me mezelf heb laten kleineren en onmachtig heb laten maken door deze realiteit. Onbewust…
Overal waar ik andermans oordelen, conclusies en projecties over wie of wat ik ben waar en echt heb gemaakt voor mij…
Overal waar ik iemand anders mening, diagnose of conclusie groter heb gemaakt dan ikzelf – en daarmee mijzelf kleiner en in sommige gevallen totaal machteloos, zonder keuze heb gemaakt…

“Je bent dit…” “Je bent dat…” “Je hebt zus…” “Je hebt zo…” “Je kunt dit niet veranderen…” “Je zult er mee moeten leren leven…” “Dit is er mis met je” “Dit is goed voor je” “Dat is slecht voor je”
Serieus…? Gebaseerd op wiens oordeel of conclusie…?
Wat WEET JIJ over JOU? En over JOUW LICHAAM?

Dat besef wordt alsmaar helderder. Het kan af en toe vlijmscherp en zelf pijnlijk zijn om me realiseren hoe onaardig ik tegen mezelf ben geweest door dát alles mijn waarheid te maken en daarnaar te leven, waar dat in eerste instantie niet eens waar was voor mij… en dat maakt me met vlagen wel even verdrietig.
Dat erken ik, ik laat het even zijn en stap ik eruit. HOPPA!
“Wat kan ik NU kiezen? Anders dan dat?”

Het erkennen van keuze is een zeer machtig gegeven en het stelt je in staat de maker van jouw realiteit te worden en te zijn 🙂
Niet altijd even comfortabel om mee te beginnen en het wordt alleen maar leuker als jouw keuze jouw realiteit creëert.

Klaar ermee. Dat is mijn keuze 🙂
Ik ben klaar met slachtoffer zijn, en geen keuze hebben.
Mijn ‘geen-keuze’ en slachtoffer rol zet ook nog eens de anderen om mij heen vast en creert onbewust controle over hen.
Dat kies ik niet. Ik ontvang graag ieders bijdrage aan mij vanuit keuze, niet vanuit onmacht.
Dat brengt mij en hun ook nog eens veel meer vreugde en plezier!

Ik kies ervoor om keuze te hebben. En… IK HOU ER VAN! 😉
Het geeft me ruimte, vrijheid, lichtheid, mogelijkheden, intensiteit en beheersing wanneer dat nodig is.
Het geeft me de keuze om een bijdrage te zijn aan anderen en om andermans bijdrage aan mij te ontvangen vanuit dankbaarheid.

Ik ben de leider van mijn leven.
Iedereen kan nog steeds zeggen hoe ‘klein’, hulpeloos, stom en miserabel ik ben… en ik kies ervoor dat niet meer waar te maken voor mij, want werkelijk…
Wat als we net zo groots en machtig zijn als dat wij dat zelf kiezen?
Voor onszelf?

Hoe ‘groots’ of ‘klein’ dat ook is? Dat is namelijk ook maar een mening… 🙂
Hoe zou het zijn als een ieder zijn of haar eigen potentieel kan vergroten of verkleinen naar keuze?
Wat als er niets mis is met welke keuze dan ook? Wat als niets ooit een foute keuze was om te beginnen?
Kies, en kies opnieuw als een gemaakte keuze niet meer werkt of als je het niet leuk meer vindt 🙂

En JA, ik vraag anderen ook nog steeds graag om de nodige hulp en begeleiding, wat ik ben nog lang niet waar ik wil zijn… dat geef ik eerlijk en kwetsbaar toe… en ik ben op weg… 🙂
Ik vraag elke dag meer, voor mij en voor de wereld.
We hebben NU te maken met wie we NU zijn met al onze bagage, die zachtjes aan, of zo snel als gewenst, kan verlichten.
Dat is waarom ik sta voor Empowerment. Eigenmachtiging tot eigen potentieel.

Elke conclusie over wie of wat jij bent, die jij vastzet in jouw wereld, wordt jouw waarheid. WordtNiet IS. Wat als dat alles een keuze en creatie is? En je dat kunt on-creëren en anders kunt kiezen?

Hoe zou het zijn om totaal eigenmachtig te zijn, eigen keuze te hebben en niemand nodig te hebben voor psychische en fysieke ondersteuning? Hoe zou de wereld er dan uit zien? Dat vraag ik me af 🙂

Weet alsjeblieft jij keuze hebt om te kiezen…
Jou visie creëert jouw realiteit.
Wat zou jij willen kiezen en creëren? Voor jou…?

Merlijn

Being Self Empowered

By Merlijn 🙂

Wowzers… Renée’s Blog yesterday surely stirred the pot!
Yes, Renée take on the whole story was pretty direct and pretty clear on how things seem to work these days, and how people unconsciously function according to the point of view of this reality. How the medical en psychiatric care functions and how the people onder their wings function along with that, mostly with ‘no-choice’.

It seemingly brought up A LOT for A LOT of people who read it and I’m so extremely grateful for all your responses, points of view and questions! By phone, e-mail, private messages and especially those who were daring to write a comment below the Facebook post. Thank you!
You see, that is what creates a REAL CHANGE in the world. Being willing to open up a conversation en just look at stuff.
So… what else is possible?

Lots of people expressed their sadness.

To be quite honest, while reading the Blog myself, it made me sad at first.
And you know why? While stepping into Empowerment and demanding a more conscious life I continuously ridge up against all kinds of ways that I have made me smaller and less valuable than others or something else, according to the world we live in.
All the projections, conclusions, judgments, points of view of who and what I am that I have made real and true for me.
It does make me sad and it often even brings up a tear that I have -unconsciously- chosen to do that, thinking I didn’t have a choice 🙂

“You are this…” “You are that…” “You have this…” ” You have that…” ” You can’t change this…” “You’ll have to live with this…” “That is good for you” ” That is bad for you”…
Seriously…? Based on who’s point of view, judgment or conclusion?
What do YOU KNOW about YOU and YOUR BODY?

That awareness get clearer all the time. It can be razor-sharp and even painful to realize how unkind I have been to me, by making all of that TRUE for me, where that wasn’t true for me in the first place… That is what makes me sad at times.
I acknowledge that, let it be and I get over it. HOPPA!
“What can I choose now? Other than that?”

Acknowledging Choice is very powerful thing, as it empowers you to be the creator of your own reality.
Maybe a little uncomfortable at first and it becomes more and more fun to let your choice create your reality.

DONE. That is my choice 🙂
I’m done with being a victim and with having no choice.
As well, my ‘no-choice’ and victimization sticks all the people around me and creates unconscious control over them and their lives…
I’m not choosing that.
I love to receive everyones contribution to me out of choice, not out of being powerless.
That brings me and them way more joy as well.

I choose to have choice. And.. I LOVE IT!
It gives me space, freedom, lightness, possibility and control when needed.
It gives me the choice to be a contribution to others and to receive contribution out of gratitude.

I am the leader of my life.
Everyone else can keep on telling me how ‘small’, helpless, stupid an miserable I am… and I choose to not make that real for me anymore, because really…
What if we are as great and powerful as we choose to be ourselves?
However ‘big’ or ‘small’ that might be? As that is just a point of view as well… 🙂
What would it be like if everyone could enlarge or belittle their own potential out of choice?
What if there is nothing wrong with whatever choice?
What if no choice you ever made was ever wrong?
Choose, and choose again if you don’t like it anymore 🙂

And YES, I still ask others for help and guidance too, as I’m no where near to where I would like to be yet… though I’m on my way…
I ask for more each day, for me and for the world.
We are NOW having to deal with how we are NOW with all our baggage, which can lighten up as slowly or as fast as we like.
That is why I go with Empowerment. Empowering to own potential.

Each conclusion about who or what you are, that you lock into your world, becomes true for you.
Becomes true… Not IS true. What if every things is a choice and a creation? And what if you can un-create and choose differently?

What would it be like to be totally self empowered? To have own choice and no need for physical and psychological support? What would that be like as a reality? I wonder… 🙂

Please know, you have the choice to choose.
Your point of view creates your reality.
What would you like to choose and create? For you?

How magical can you be when being self-empowered?

www.handsonaccess.nl

Ze zijn er wel & Je ziet ze niet

Ok… de wondere wereld van Entiteiten  🙂

Ik zal dit onderwerp in deze Blog zo pragmatisch mogelijk proberen weer te geven om wat meer helderheid te verschaffen in dit hele onontgonnen gebied.
Veel plezier met het lezen van een andere kijk op dit onderwerp, IN deze realiteit 😉

Niks wat ik schrijf is ‘waarheid’. Simpelweg informatie.

Entiteiten is een onderwerp waar wellicht de minste praktische scholing en informatie beschikbaar over zijn op deze planeet. Dit onderwerp wordt omgeven door angst, mythes, leugens, ander bijgeloof, onwetendheid en misinformatie. Dit is totaal onnodig.

Wat als omgang met entiteiten totaal anders kan heden te dage?
Wat voor informatie is er nu beschikbaar om fysieke en psychologische ‘problemen’ te veranderen?

Wat is een Entiteit?
En entiteit is een gedefinieerde energie. Iets met een eigen leven en eigen bewustzijn.
Jij en ik zijn entiteiten. Een liedje en een boek zijn entiteiten. Een zaak of onderneming is een entiteit.
Zo zijn er ook mensen zonder lichaam, overal en vooral in oude, drukke steden.

ghostsamsterdam3Oude steden zoals Amsterdam, waar ik lang woonde, zitten stampvol met entiteiten.
Ben jij wel eens een oud gebouw binnen gelopen waar het wat vreemd aanvoelde?
Was het benauwd, bedrukt en leek het alsof er van alles om je heen gebeurde dat je niet echt kon zien? In een oude steeg wellicht?
Vooral oude ziekenhuizen kunnen wat vreemd aanvoelen, omdat er van alles rondloopt en rondvliegt wat je niet zo zeer kunt zien. Het is er DRUK en het zit vol met mensen zonder lichaam, vaak weg kwijt, vast in het verleden, zonder besef van tijd en ruimte. Geesten, spoken, zielen, engelen, geef het beestje een naam, dat maakt mij niet uit.
Je ziet ze niet. Ze zijn er wel 🙂

Mag ik een nieuw concept introduceren?
Wat als de hele entiteiten wereld helemaal niets engs, slechts en gevaarlijks is?

Elke rondwarende entiteit is niet anders dan jij en ik.
Niks belangrijkers, groters en het hele begrip vergt geen bijgeloof of religie.

Heb jij wel eens het idee gehad dat wanneer een familielid, vriend of vriendin overleed, deze er nog wel eens langs bij je langskwamen? Of dat wellicht nog steeds doen?
WIST je op dat moment gewoon wie of wat het was, doordat je een bepaald plaatje of idee je te binnen schoot? Een koele bries langs je ging of de lampen gingen flikkeren?

Oneindig Leven en Zijn
Als wij ons fysieke lijf verlaten, zijn wij ook zo’n rondvliegende entiteit en zo landen we weer in een nieuw lichaam als we dat kiezen. Bewust of onbewust.
Dus… is er leven na de dood?
In mijn visie: Ja. Geloof het of niet. Dat is ieders keuze :-).

In mijn visie was er zelfs ook leven vóór dit leven.
Zou dat te maken kunnen hebben met de dingen die je niet cognitief kunt uitvogelen in dít leven? Wat heb je allemaal al gedaan en meegemaakt vóórdat je jouw huidige lichaam in dit leven in kwam? Als oneindig wezen?
Geestig hè…? Of wellicht verklaart het een hoop voor je… ;-).

fantome37Het gestigmatiseerde beeld van Entiteiten
Entiteiten worden vaak gezien als slecht, gevaarlijk en niet oké, laat staan de communicatie ermee.
Wat hebben de horror films als “The exorcist” en alle andere spoken films in de wereld gezet? BOEHAHAHAHAHA!
Is dat waarheid of een gekleurde perceptie die al eeuwen lang de boventoon voert?
Gelukkig hebben we ook “Casper het spookje”. Een iets vriendelijkere weergave :-).

Het opmerken van Entiteiten
3826867150_c78dfd3a0c1Kinderen
hebben een veel helderdere perceptie en waarneming van entiteiten. Zij hebben nog geen ‘bewolkte’ visie van wat wel of niet mogelijk is. Veel hebben op jonge leeftijd onzichtbare vrienden waar ze hele gesprekken mee voeren. Dit kan natuurlijk niet zijn volgens deze realiteit…
“Je ziet het niet, dus het is er niet. Punt uit.”
Wanneer kinderen ouder worden en ze hoe langer hoe vaker te horen krijgen dat geesten en niet bestaan, wordt deze perceptie afgesloten en daarmee een groot gedeelte van hun algehele bewustzijn.

Ouders schieten daarom vaak in angst, stress en paniek omdat ze niet weten hoe ermee om te gaan. “Wat is er mis met mijn kind?”
Wat als er überhaupt niets mis is met iemand die geesten ziet of waarneemt?

bed-blue-bright-cat-eyes-Favim.com-418247Dieren reageren veel directer en helderder op wat het mensen niet altijd kan zien.
Ze functioneren volgens de ‘taal van energie’ en hebben geen mening over wat er wel en niet kan zijn en reageren puur en alleen op de energie die zijn opmerken en/of waarnemen.
Katten beginnen zo maar te blazen naar iets in de lucht. Honden slaan aan als er eigenlijk niets lijkt om tegen te blaffen. Wat als dat ‘niets’ werkelijk ‘iets’ is dat ze niet zo zeer kunt zien.

Mijn ervaring met entiteiten is dat ze er gewoon zijn. Ze klopten altijd al bij mij aan toen ik er nog niet mee om kon gaan, wat mij in een GROOT oordeel zetten ten opzichte van mijzelf. Ik had geen idee! Ook zette dit mij aan tot veel roken en overmatig drankgebruik en creëerde dit een groot verzet tegen alle waarneming van energie. Dat was toch een beetje lastig aangezien alles energie is en ik liever niet meer present in mijn eigen leven wilde zijn. Schattig, niet zo slim 😉

Voor mij is het nu een alledaags ding en ik ben niet veel anders dan alle andere mensen die ik ken. Oké… maar een klein beetje anders dan… 😉 Ook heb ik het er niet veel over behalve dan in deze blog, omdat ik er veel vragen over krijg. Ik doe niet aan spirituele rituelen, ik brand geen wierook om geesten op te roepen, maak het hele begrip niet belangrijker dan dat het is en ik maak al zeker geen enkele entiteit groter of belangrijker dan ik zelf 🙂

Entiteiten en Bewustzijn
Hoeveel mensen op de planeet lopen er totaal bewust rond en zijn in ruime controle van hun leven? Veel? Niet zo veel? Of kortweg weinig?
Hetzelfde geldt voor entiteiten. Veel hebben ze geen idee dat ze geen lijf meer hebben en zullen net zo lang aankloppen en rondspoken totdat iemand met ze praat.
Wat zou jij doen als niemand jouw bestaan zou willen erkennen?

Sommige mensen zijn veel bewuster van entiteiten dan dat ze zelf weten of willen erkennen. Het is tenslotte niet iets waar deze realiteit het heel gemakkelijk, open en ‘licht’ over heeft.
Je bent eerder gek en er is zeker iets mis met je als je geesten ziet, hoort of op welke manier dan ook waarneemt.
Wat is er nog meer mogelijk?

Indicaties van Entiteiten
Ieders perceptie en waarneming van energie en entiteiten is anders.

jeuk-1Fysiek:
Het lichaam is vaak veel welwillender om bewust te zijn van entiteiten dan de persoon zelf, dus zal het veel eerder signalen geven van “Entiteit-activiteit”
Zodoende zijn de indicaties, van iemand die niet bewust is van het feit dat diegene zich wel degelijk bewust is van entiteiten, vaak fysiek.
Onophoudelijk hoesten, prikkende ogen, buikpijn, hoofdpijn, jeuk, huiduitslag en zelfs bepaalde ziekten zijn vaak een indicatie van entiteiten, of entiteiten die om aandacht vragen.
Er is dus niets mis het het lichaam. Het lichaam geeft alleen informatie.

e56cc1df7a311668c43b2084d3ad7400MTA2MDYuanBn.jpg_500x500Psychologisch:
OCD, Schizofrenie, Depressie, Boosheid, BiPolair, Meervoudig Persoonlijkheids Syndroom en veel andere soorten van psychologische stoornissen – en zelfs maten van krankzinnigheid – hebben vaak eigenlijk te maken met entiteiten.
Mensen specificeren dit zelfs door aan te geven dat ze stemmen horen, dat een stem hun een bepaalde opdracht gaf en/of dat ze een interne persoonlijkheid conflicten hebben.

Wat als al deze mensen niet gek zijn? Wat als deze mensen gewoonweg met entiteiten te maken hebben?

031003Hoeveel mensen zien eruit alsof ze niet alleen zijn in hun lichaam?
Wat als dat werkelijk zo is?
“Ik ben gewoon mezelf niet!”
Oh, nee? Hoeveel entiteiten heb je nog meer in je lichaam dan? 🙂

Geen enkele geest of entiteit is groter dan jij. Het vergt alleen er praktisch en bewust mee om te gaan en ze te klaren als dat nodig is.
Ze hebben alleen geen fysiek lichaam, da’s alles.

TOOL:
Eerste stap om meer helderheid te creëren als je weer een hoestbui, vreemde stemming of jeuk hebt is dat te erkennen en simpelweg een vraag te stellen:

“OK. Is dit een entiteit?”
Als het ook maar iets ‘lichter’, ruimer of helderder wordt is er hoogst waarschijnlijk sprake van een entiteit of entiteiten. Probeer het eens, wellicht verandert er wat.

Hopelijk heeft dit hele verhaal wat verhelderd!
Hoe wordt het nog beter dan dit en wat is er nog meer mogelijk?

Wat weet jij?

 

Being a Thundercloud & Being Space

How many people to you know that walk around with a big invisible thundercloud? Is it fun to be with those people? How do you – and your body – respond to them?
Light? Or Heavy?

angry_cloud_by_JaponicaChanIn my vision ‘heaviness’ and/or ‘tension’ is a just an invisible ‘energetic field’ you carry with you. Something that usually doesn’t go unnoticed and gets picked up by other people instantaneously. For example: when you show up at work – after a sleepless, heavy night and morning, totally angry at everyone and everything, unwilling to see or talk to anyone, feeling like a little bomb, about to explode… – your colleagues just simply turn around and walk away from you because you’re not specifically the ‘lightest’ person in the room… or without you saying anything verbally, they will say:
“Great mood today huh? Good morning to you too!”

BEING ‘CHARGED’
I don’t mean taxes or anything. I’m talking about a Being thing: Being Electrically charged. Basically, that ‘thunder cloud’ could be seen as an charged electromagnetic field: Plus and Minus – Positive and Negative. It has got a certain density to it, a ‘charge’. Like a battery or an electric generator. It is something you can not really see with the human eye – it is something we all “feel”, sense and notice.

091118.3107.pylonThe wavelength and vibration of electricity is very sensible to most people. Have you ever walked by or under and electrical transmission tower or power pylon? Did you feel normal or just a little weird?
Chances are high that you picked up on the electricity

that is just zooming, buzzing through the air – the positive and negative.
This ‘electrical energy field’ that people carry around generally fluctuates from a heavier charge to more ‘space’ – from heavy to light.

TygartsStateForest

Then there is the opposite: when you walk around the forest, park or anywhere else with more nature, do you feel different then? It has got a sense of space and lightness to it. The sense of space and in general makes people and their bodies relax and get out of tension.

Most people cannot deal with this entirely conscious:
It all just ‘happens’ to them.
It comes down to people not being able to master their energetic economy, so they can actually ‘feel nice’ in stead of ‘feeling heavy’.

BEING POSITIVE & BEING SPACE
I wonder if there is a big misapplication in being positive and being space.
How many people do you know that you see as ‘positive’ people and actually don’t have a ‘charge’ at all?
They are actually ‘lighter’ to be with. Less ‘charge’, more ‘space’ than ‘electricity’.
Usually, they don’t really judge much, which you can sense in what they radiate – lightness, ease to be with and you and your body relax around them.
I like to call them FUN people in stead of positive people.

You can mostly know and sense when someone is judging the hell out of someone or something, without using any words. You can ‘feel’ or perceive the charge.

What if being positive creates a thunder cloud as well? What if being space actually provides more ease for you and all the molecules in your body and – through being that – for all the people around you?

I’ve had clients getting back to me after a couple of sessions, saying: “It’s like I’ve become more attractive and approachable now! More work, more possibilities and more fun!”
They got rid of a lot of electrical charge they were having. From having to be ‘positive’ or ‘negative’ to just simply Being Space with no barriers, so other people didn’t have to bounce off their ‘electric fence’ anymore. They were just being them without a charge so others could actually approach them.

BODIES – ELECTRICITY & SPACE
Every molecule responds according to the energy that surrounds it. With less charge and more space, the molecules can be their rounded shape. When influenced by electricity – positive and negative – they tend to become elliptical, to sickle to total distortion, creating un-ease or illness in the body.

I’m not saying electricity and polarity is bad 🙂 It just requires a way to consciously deal with it. It’s there anyway.
In fact electricity very useful in this technical reality and how it is functioning now.
I’m telling you, I’m so grateful for the light in my house at night and for my computer, enabling me to connect with everybody all around the world in a heartbeat.

So how much do our bodies actually create un-ease or dis-ease when influenced by electricity or polarity?
That could be from the electromagnetic charge that our thoughts create and all the other electrical charges we pick up from our surroundings, machines and people.

WORDS HAVE A CERTAIN ENERGY
We’re all connected anyway, at least, that’s how I like to see it. Though the reality we live in is mainly based on words and verbal communication.

All words have a certain charge/energy: whether that is heavy or a light.
Have you ever noticed that some words, lines, e-mails, text messages just make you feel weird and heavy? Some of those have an incredible charge when you read or think them. Those words and messages ARE charged as they are used now, which activates that energy instantaneously.
Ever noticed that when you think differently your energy totally changes? From heavy to Light, or the other way around?

Our point of view creates our reality and every word we use is extremely powerful.
We create electricity all the time with what we think, feel, emote and judge as good or bad – positive and negative – it all has a certain sense and density to it.
So the energy and charge of thoughts, feelings and emotions will most likely impact everything in your life, because that is the energy you are putting out and/or keeping in place to create from.

Those electric ‘thunderclouds’ will thunder, rain, storm and strike lightening as long as they are kept in existence. Everyone is capable of consciously changing any sort of energy.

CONSCIOUSLY CREATING SPACE
How do you create more ‘Space’ in stead of polarity?

Have you ever noticed then when you are judged, it doesn’t always ‘feel’ that nice?
It’s heavy or it’s got an edge to it most of the time.
That can be negative or positive – both polarities.

Did you ever notice that when a certain judgment stopped – from wherever it came from – you and your body just started to relax? As if it dissipated? And you could finally ‘shake it off’?
I most likely felt YUK and it wasn’t yours in the first place: it was actually given to you or projected at you from outside.

That is what animals do: when they meet, they sniff and perceive the other animal. When they leave each other again, they just shake off whatever they picked up from the other animal. Whether is was good or bad, that energy doesn’t belong to them, so they just get rid of it.
Animals don’t really function from judgement, thoughts, feelings and emotions, so it’s way easier for them to let go of weird energies they picked up along the way.

Clever animals huh?
They just sense the other animal with all it’s energies, and whatever they picked up, they
‘JUST SHAKE IT OFF!’
I wonder what would happen if everyone just consciously shaked off all the charge of the points of view and judgment we picked up from others. They are NOT yours… at all :-).

For instance:

  • At home, while getting out of bed when you wake up heavy… did you pick it up? From you partner, kids, neighbors?
  • At work, basically… all the time 🙂 Especially after heavy/charged meetings, where judgment just get’s smashed across the table. When you felt a bit restless and uneasy during the talk or afterwards… did you pick it up from your colleagues?
  • When traveling, and all of a sudden you have this tremendous headache… Did you pick it up from someone at the bus stop?
  • When getting home after comforting a friend in a somewhat sad, depressed, miserable ‘charged’ situation, and after the talk they felt great and you felt weird… Huh, funny… did you pick up and take over their thunder cloud?

RETURNING PICKED UP THUNDERCLOUDS TO SENDER
So, Question:
How many positive-negative thunder clouds are you carrying around, picked up whenever and wherever?
Do you seriously think and believe that all of that  is yours because, just you are experiencing it now?
It doesn’t even matter when, where, from who or how you picked it up… you just did.
Just acknowledge it when you sense that you picked up a weird charge from someone and consciously let it go.

Here’s a Tool to deal with this consciously:

When stuck in a thundercloud, just ask: Who does this belong to?
– and don’t go in your mind to try to figure it out 🙂 – just notice what happens to the thundercloud…
If it ‘lights up’, if the energy shifts or changes, it’s basically an acknowledgement that you just picked it up somewhere alone the way. That’s your energy talking.

You can shake off everything you were or did to make it yours and Return to Sender, with Consciousness attached – creating space for you.

HUH? Why would you return that thundercloud to sender? What’s that about?

RETURNING THE DOMINO EFFECT
We all pick up each others light ánd heavy stuff all the time. Mostly unaware.
Some people tend to do it more than others and there’s no good or bad in that.

All these things we keep on picking up have been passed on and kept in existence for so long – who the heck knows wherever it came from?
So, it’s not even really important to cognitively know where ever it came from.
You can just acknowledge you picked it up and CHOOSE to STOP making it yours.

When you get aware of picking up other peoples trash and heaviness up all the time, wouldn’t it be cool to include them in that realization? So they don’t have to be stuck in everything they have picked up from others, who have again picked it up from others, who have picked it up from others… etc.?
This is not about saving the world. It’s just about creating a change here.

dominoes isolated on white as an abstract management concept for a solution

Consciousness will do it’s work when people choose it.

For example: “Wow, I’m picking up other peoples stuff and heaviness all the time. I’m kinda done with that. They can choose it, I won’t. Thank you very much.”

When one person stops the constant domino-effect of taking on other peoples thunderclouds and heaviness and Return that whole heavy, row of domino stones to sender, that whole row – to wherever to came from – has the possibility to pick THAT change up as well, and become aware of it.

It doesn’t require figuring it out… It kinda works… like Magic 🙂 POOF!

SO… “HOW DO I DO IT?”
It’s NO hard work… All you have to do is think or say:
“Everything this (…thundercloud…) is, Return to Sender with Consciousness attached”

BAM! You just just did it.
You have reversed the Domino effect and Consciously created Change.
How cool is that?
When you do that, all those people can realize and become aware of the fact they pick up other people thunderclouds, sadness, tiredness, heaviness and other ‘charged’ energies.

ARE YOU ORIGINALLY SPACE OR A RAINY, CHARGED THUNDERCLOUD?
Every now and then you might pick up on a thundercloud and carry it along for as long as you will.

What if most of the thunderclouds you think is YOU, is actually stuff you have picked up? Wherever, whenever… It doesn’t matter. Everyone can change their heavy thunderclouds, if they are willing to have and BE more Space and Clear Skies 😉

I wonder what would happen to the planet and the weather if the people on earth would not function from electrical thunderclouds anymore… Ever noticed that people get charged and heavy when the weather goes ‘bad’? Does the weather judge or have a positive or negative point of view?
Would the weather actually pick up on US and Change to more blue skies and space, less thunderclouds and rain to actually let the sun come though and Shine?

It’s all connected… What change could that create?

So now…
Could you actually have more fun clearing your thunderstorms and creating more space and blue skies for You?
Thunderclouds

‘Who does this Belong to?’ & ‘Return the Sender with Consciousness attached’ are Access Consciousness® Tools.
Read more about Access Consciousness® on www.handsonaccess.nl and www.accessconsciousness.com